NÚCEM pripravil elektronické testy na upevňovanie gramotností žiakov

     Pre siedmakov, ôsmakov, deviatakov a aj pre stredoškolákov, ktorí sa v tomto období vzdelávajú online, pripravil NÚCEM širokú ponuku elektronických testov. Testy sa zameriavajú na rôzne typy gramotností – čitateľskú, matematickú, prírodovednú, finančnú či štatistickú. Popri e-testoch z matematiky a slovenčiny pre žiakov na slovenských aj maďarských školách, si môžu žiaci zopakovať aj anglický a nemecký jazyk na zodpovedajúcej úrovni. V ponuke sú tiež vedomostno-zábavné úlohy. Cieľom týchto testov by malo byť zopakovanie učiva a upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností žiakov. Zároveň NÚCEM neodporúča, aby učitelia testy využívali na hodnotenie a známkovanie žiakov v tejto mimoriadne situácii. Systém e-Test je od apríla sprístupnený pre všetky školy
     Od 6. apríla do 27. mája 2020 umožní NÚCEM spolu s dodávateľom systému e-Test, spoločnosťou IBM Slovensko s. r. o., všetkým základným a stredným školám využívať databázu elektronických testov. Žiaci si môžu testy spustiť v domácom prostredí na počítačoch, notebookoch, prípadne na niektorých typoch tabletov.
     Pripravená je široká ponuka jarných elektronických testovaní zameraná najmä na rôzne typy gramotností. Pre deviatakov na základných školách sú pripravené testy na overenie matematickej a prírodovednej gramotnosti. Pre ôsmakov zasa testy z čitateľskej gramotnosti a matematiky. Žiaci ôsmeho aj deviateho ročníka si môžu overiť jazykové znalosti z anglického jazyka na úrovni A2. Siedmaci majú k dispozícii test zo slovenského jazyka a literatúry. Tieto testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov osemročných gymnázií. 
     Stredoškoláci z gymnázií aj stredných odborných škôl si môžu svoje vedomosti a prepojenie poznatkov z rôznych predmetov overiť v testoch zo štatistickej, finančnej či prírodovednej gramotnosti. Čitateľská gramotnosť je k dispozícii tak žiakom zo slovenských škôl, ako aj žiakom zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci na gymnáziách a stredných odborných školách si môžu overiť aj jazykové kompetencie v testoch z anglického a nemeckého jazyka na úrovni B1. Pre všetkých žiakov sú k dispozícii aj dva zábavné testy.
     „Školám odporúčame, aby tieto testy využívali na zopakovanie a upevňovanie učiva. Tiež je to dobrá príležitosť na prehĺbenie medzipredmetových vzťahov, keďže v našej ponuke dominujú e-testy na rôzne typy gramotností,“ uviedla Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM. „Učiteľom neodporúčame, aby výsledky testov používali na známkovanie, či iné formy hodnotenia žiakov v tomto veľmi náročnom období. Ak sa testy využijú konštruktívne, môžu byť pre učiteľov dobrým nástrojom na zlepšovanie kompetencií žiakov,“ vysvetlila Kanovská.
     Aj školy, ktoré nemajú licencie, môžu požiadať o prístup do systému e-Test a využiť moduly učiteľského testovania a školských e-testovaní, ktoré  v systéme ponúka NÚCEM. Bližšie usmernenia súvisiace s ponukou jarných školských e-testovaní sú uvedené tu: http://www.etest.sk/e-testovanie-jar-2020/. Viac informácií učitelia nájdu na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania http://www.etest.sk/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky