NÚCEM pokračuje v medzinárodnej spolupráci s Nemeckom a Estónskom pri tvorbe overovacích testov

07.10.2019

     V dňoch 25. – 27. septembra 2019 zorganizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v spolupráci so zahraničnými partnermi z Nemecka (Universität Stuttgart) a Estónska (inštitút Innove v Talline) v poradí už druhý workshop v rámci medzinárodného projektu Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku.
     Druhého projektového školenia pod vedením zahraničných lektorov z Nemecka a Estónska sa zúčastnilo 20 odborníkov na tvorbu testov z radov zamestnancov NÚCEM, vysokoškolských výskumníkov, pedagógov aj špecialistov z ďalších pedagogických inštitúcií. Kým prvý, júnový, workshop bol zameraný na tvorbu špecifikačného rámca testov, na druhom workshope sa projektový tím zameral najmä na metodiku tvorby overovacích (kriteriálnych) testov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pre základné školy. Zahraniční odborníci predstavili postup a vysvetlili najdôležitejšie princípy, ako vytvárať úlohy a zostavovať overovacie testy na základe rámca pre príslušný predmet.
     „Chceme využiť know-how a skúsenosti našich zahraničných partnerov pri zavádzaní overovacích testovaní aj na Slovensku. Prostredníctvom kriteriálnych testov bude možné objektívne vyhodnotiť, či žiak dosiahol stanovený stupeň vedomostí a zručností podľa príslušného vzdelávacieho štandardu. Taktiež budeme vedieť učiteľom povedať, na akej úrovni sú vedomosti a zručnosti ich žiakov, podobne, ako to robia medzinárodné merania, napr. PISA alebo TIMSS,“ vysvetlila riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská prínos zavedenia kriteriálnych testov.
     V prvej časti workshopu prezentovali slovenskí odborníci teoretický špecifikačný rámec, dôležitý v procese vytvárania a zaraďovania jednotlivých položiek overovacích testov. Nechýbali ani ukážky konkrétnych úloh a príkladov umiestnených do určitých rovín tohto rámca a praktické cvičenia pre všetkých účastníkov workshopu. Teoretický špecifikačný rámec kriteriálnych testov je možné pripodobniť tzv. Rubikovej kocke, pričom tri hlavné osi kocky predstavujú revidovanú Bloomovu taxonómiu, kognitívne procesy a kompetencie. Na základe dôkladne pripraveného rámca sa následne vytvára test.
     Odborník na štatistiku meraní z Nemecka Leo van Waveren oboznámil slovenských účastníkov workshopu s procesom tvorby úloh, úpravou ich náročnosti, usporiadaním úloh v teste do tzv. „clustrov“ (blokov) a matíc. Lektorky z Estónska následne predstavili testy z matematiky a estónskeho jazyka vo forme elektronického testovania, ktoré je v tejto krajine v značnej obľube.
      „Naše školy sú plne vybavené počítačmi a vysokorýchlostným internetovým pripojením. Výhodou elektronického testovania je, že dokážeme rýchlo vyhodnocovať, spracovávať a porovnávať veľké množstvo dát. Školy majú prístup do elektronického portálu so všetkými údajmi o výsledkoch ich žiakov a tried, rovnako aj rodičia majú zabezpečený prístup k výsledkom ich detí. Aj toto sú dôvody, pre ktoré je testovanie na počítačoch u nás považované za veľmi efektívne,“ uviedla Regina Multram z estónskeho Innove.
     Septembrový workshop uzavrela diskusia, v ktorej si účastníci ozrejmili rozdiely v nemeckom, estónskom a slovenskom vzdelávacom systéme.
     Ďalšie projektové workshopy, ktoré budú viesť pre slovenských výskumníkov a odborníkov na testovanie opäť zahraniční partneri z Nemecka a Estónska, sú plánované v období jún 2020  až január 2021. Cieľom projektu je vytvoriť vzorové kriteriálne testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl. Tie budú následne v roku 2020 experimentálne overené na pilotnej vzorke slovenských škôl.
     Projekt s názvom „Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku“ realizuje NÚCEM v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem EÚ 2017 –2020 (SRSP). Ďalšie informácie nájdete tu: https://www.nucem.sk/sk/projekty-a-linky/kriterialne-testy.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku