Nový školský rok prinesie niekoľko zmien do základných a stredných škôl

     Priemer známok do 2,0 pre budúcich gymnazistov a 2,75 pre uchádzačov o štúdium na stredných odborných školách s maturitou. Túto podmienku zavádza v novom školskom roku novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Predpokladom na ich prijatie bude stanovená hranica priemeru známok z povinných vyučovacích predmetov na koncoročnom vysvedčení predposledného ročníka základnej školy a študijné výsledky z polročného a koncoročného vysvedčenia posledného ročníka. Do priemeru sa nebudú započítavať známky z predmetov s výchovným zameraním. Uvedené predpoklady sa nevzťahujú na prijatie žiakov na osemročné gymnáziá a konzervatóriá.
     Novela školského zákona upravuje od 1. septembra 2014 aj oblasť pedagogickej dokumentácie. So zámerom znížiť administratívnu záťaž škôl sa z nej vypustili niektoré tlačivá, ktoré už školy alebo školské zariadenia nemusia viesť. Ide napríklad o osobný spis žiaka, plán práce školy alebo školského zariadenia, denník výchovnej skupiny či tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých vyučovacích predmetov.
     Okrem toho deviataci absolvujú Testovanie 9–2015 v apríli, teda zhruba o mesiac neskôr  oproti minulým rokom. V novembri sa na vybraných základných školách uskutoční overovanie testovacích nástrojov pre obdobné testovanie piatakov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.
     Od nového školského roka nadobudne účinnosť aj vyhláška o stredných školách, ktorá prichádza s aktualizáciou sústavy odborov vzdelávania o nové požadované odbory. Ministerstvo školstva takýmto spôsobom reaguje na výsledky záverečného hodnotenia experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných školách, ako aj na požiadavky zamestnávateľov a jednotlivých zamestnávateľských zväzov a združení.
     Na základe výsledkov experimentálneho overovania boli do sústavy odborov vzdelávania zaradené nové študijné odbory “ochrana osôb a majetku pred požiarom”, „scénické výtvarníctvo“ a jeho päť zameraní (kostýmová tvorba,  maľba a dekoračná tvorba, štukatérska tvorba, maskérska tvorba, tvarovanie dreva), študijný odbor „obrazová a zvuková tvorba“ a jeho tri zamerania (kamera, zvuk strih, umelecká produkcia) a študijný odbor produktová tvorba.
     Na meniace sa podmienky trhu práce reaguje rezort školstva zavedením nového študijného odboru “klientsky manažér pošty”. Na základe požiadavky Slovenskej lesníckej komory sa zavádza taktiež študijný odbor „lesníctvo a lesnícky manažment“.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky