November 2014

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - upravený rozpočet na rok 2014 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:
 
  • súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2014 (102,5 €) a dvoch tretín počtu žiakov zo SZP podľa Eduzberu k 15.9. 2013 a
  • súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2014 (102,5 €) a jednej tretiny počtu žiakov zo SZP podľa Eduzberu k 15.9. 2014

Odbory školstva okresných úradov v sídle kraja upravia príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia školám podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2014 prostredníctvom zriaďovateľov škôl.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku