November 2012

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - upravený rozpočet na rok 2012 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:
  • súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2012 (100€) a dvoch tretín počtu žiakov zo SZP podľa Eduzberu k 15.9. 2011 a
  • súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2012 (100€) a jednej tretiny počtu žiakov zo SZP podľa Eduzberu k 15.9. 2012
Krajský školský úrad upraví príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2012 prostredníctvom zriaďovateľov škôl.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku