Novela zákona posilňuje bezpečnostné prvky a tiež ochranu zdravia a majetku

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu prichádza s novelizáciou zákona, ktorá sleduje sprísnenie režimu zabezpečovania športových podujatí, sprísnenie trestov, ale aj skvalitnenie informačného systému a povinnosť zaškolenia usporiadateľov podujatí. Snaha je legislatívne upravená v novele zákona o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí, ktorú rezort predložil na pripomienkové konanie.   
     Spracovaná novela sprísňuje postih za priestupky diváckeho násilia a priestupkovú recidívu a ako priťažujúcu okolnosť vníma ich konanie v skupine. V rámci trestného konania prináša návrh nový alternatívny trest - trest zákazu účasti na verejných podujatiach, ktorý bude postihovať tú oblasť života páchateľa, v rámci ktorej sa dopustil trestného činu. Zavádza sa povinnosť obvineného/odsúdeného dostaviť sa v určenom čase (čase stretnutia) na príslušný útvar Policajného zboru Slovenskej republiky podľa miesta obvyklého pobytu.
     Tiež sa upravuje zmena príslušnosti na prejednanie správnych deliktov, ktoré bude prejedávať obvodný úrad na podnet obce alebo aj z vlastného podnetu. Doposiaľ to robili obce, ktoré však boli často ako (spolu)vlastník športového klubu/zariadenia v konflikte záujmov.
     Návrhom zákona sa sprísňuje režim organizácie rizikových podujatí, najmä vo vzťahu k futbalu a hokeju a naopak, zvoľňuje sa režim organizovania podujatí v najvyšších súťažiach športov, kde k aktom diváckeho násilia nedochádza a v nižších súťažiach všetkých športov.
     Pri rizikových podujatiach bude organizátor povinný do sektorov pre priaznivcov hostí zabezpečiť, aby všetky vstupenky boli na meno. V odôvodnených prípadoch môže túto podmienku uplatniť aj na účastníkov podujatia podporujúcich domáce družstvo.
     Účastníkom, ktorí sú rizikoví, či už na základe predchádzajúcich postihov uvedených v evidencii informačného systému alebo na základe ich správania počas premiestňovania (na stanici, na letisku, na čerpacích staniciach, parkoviskách, v pohostinských zariadeniach a pod.), účasť na podujatí nebude umožnená.
     Ustanovuje sa aj povinnosť organizátora vyčleniť v sektoroch hostí aspoň jeden sektor pre tých účastníkov podujatia, ktorí si zakúpili vstupenky vyššej kategórie a aspoň jednu časť sektoru pre účastníkov, ktorí si zakúpili vstupenky nižšej kategórie.
     Na rizikovom podujatí sa budú môcť podávať len alkoholické nápoje, ktorých obsah alkoholu nie je vyšší ako 3,6 %, ktorý má napr. 10-stupňové pivo; platí v prípade, ak obec či mesto nevydali zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.
     Do novely zákona sa dopĺňa oprávnenie Policajného zboru uplatniť si preplatenie účelne vynaložených nákladov policajného zásahu v prípadoch, keď nutnosť policajného zásahu bola dôsledkom hrubého porušenia povinnosti zo strany organizátora podujatia.
     Vo vzťahu k usporiadateľskej službe sa zavádza nový systém odbornej prípravy, vzdelávania a preskúšania hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov, v ktorom je ťažisko prenesené do oblasti športovej autonómie (mimo režimu správneho konania), kde budú hlavnú rolu zohrávať národné športové zväzy, ktoré budú zabezpečovať odbornú prípravu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.
     Tiež sa ustanovuje aj povinnosť organizátora podujatia zabezpečiť pred začiatkom podujatia zaškolenie členov usporiadateľskej služby. Toto školenie bude zamerané na druh a charakter podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť účastníkov podujatia a bezpečnostné opatrenia, ktoré budú vykonávané na predmetnom podujatí.
     V navrhovanej úprave zákona sa precizuje úprava prevádzky informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach, obsah jednotlivých evidencií, osoby oprávnené využívať údaje z evidencií, ako aj spôsob nakladania s údajmi.
     Tiež je navrhovaný koncept samofinancovania prevádzky a rozvoja informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach tak, že polovica z každej finančnej sankcie uloženej za delikt (priestupok, trestný čin) diváckeho násilia by mala byť poukázaná na osobitný účet, z ktorého by mala byť verejne kontrolovateľným spôsobom financovaná prevádzka a rozvoj informačného systému.
     Na príprave novely zákona sa podieľali zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR, Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu ľadového hokeja, Združenia miest a obcí SR a ďalších subjektov z verejnej sféry, športovej sféry i akademickej sféry.
     Našou spoločnou ambíciou je vytvorenie takých podmienok, za ktorých budú športoviská dôstojným miestom pre fanúšikov so zmyslom pre fair-play a nebudú slúžiť ako aréna pre ľudí, ktorí športové podujatie vnímajú ako príležitosť na šarvátky. Rezort školstva zaradil novelu zákona až na mesačnú pripomienkovaciu lehotu, pretože očakávame vecnú diskusiu, ktorá prispeje k zákonu, ktorý bude výrazne regulovať negatívne správanie počas športových podujatí.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky