Nové vzory tlačív dokladov o získanom vzdelaní - Úroveň SKKR/EKR

 
Európska únia sa už dlhšiu dobu usiluje o zjednodušenie uznávania kvalifikácií medzi jej členskými štátmi. Základným nástrojom tohto úsilia sa stal Európsky kvalifikačný rámec (EKR), pričom krajiny si vytvárajú Národné kvalifikačné rámce. Jednotlivé kvalifikácie z Národnej sústavy kvalifikácií sú zaradené do jednej z úrovní Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR). Prostredníctvom tzv. priraďovacieho procesu sa SKKR v roku 2017 prepojil s EKR. Pomocou tohto systému majú občania, firmy a úrady v celej Európskej únii možnosť porovnať svoje národné kvalifikácie s kvalifikáciami ostatných členských štátov EÚ. SKKR a EKR teda zvyšujú transparentnosť nášho kvalifikačného systému a umožňujú jeho jednoduchšie pochopenie u nás doma, ako aj v zahraničí.
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v decembri 2017 oficiálne potvrdilo prijatie Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) a Národnej sústavy kvalifikácií SR a avizovalo ukončenie procesu zavedenia úrovne SKKR/EKR na dokladoch o vzdelaní v zmysle Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení Európskeho kvalifikačného rámca (EKR) pre celoživotné vzdelávanie (viď tlačová správa:
http://www.minedu.sk/rezort-skolstva-oficialne-prijal-slovensky-kvalifikacny-ramec-a-narodnu-sustavu-kvalifikacii/).
 
MŠVVaŠ SR úpravou štruktúry dokladov plní aj bod B.4. uznesenia vlády SR č. 105 zo 4. februára 2009  k návrhu implementácie Európskeho kvalifikačného rámca v podmienkach Slovenskej republiky kde sme  sa zaviazali zabezpečiť, že všetky nové doklady o dosiahnutom vzdelaní budú obsahovať odkaz na príslušnú úroveň Národného kvalifikačného rámca SKKR / Európskeho kvalifikačného rámca do konca roku 2018:
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-5819?prefixFile=u.

Komplexný materiál, obsahujúci popis Slovenského kvalifikačného rámca a jeho úrovní bol schválený vládou SR v novembri 2017 a je dostupný na adrese:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27027.

Prehľad kvalifikácií v rámci SKKR je stručne zhrnutý v priloženej tabuľke (http://www.minedu.sk/prehlad-kvalifikacii-v-skkr/) a Národná klasifikácia vzdelania SR s detailným popisom študijných a učebných odborov a ich zameraní s prepojením na úroveň SKKR/EKR je zverejnená na webovom sídle MŠVVaŠ SR na adrese:    
http://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/časťNárodná klasifikácia vzdelania_príloha

Doklady o dosiahnutom stupni vzdelania sú s uvedením úrovne Slovenského kvalifikačného rámca/Európskeho kvalifikačného rámca (SKKR /EKR) zverejnené na webovom sídle MŠVVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/prehlad-kvalifikacii-v-skkr/ 

Základné školy:
1. stupeň základných škôl
Žiakom, ktorí úspešne absolvovali  1. –  3. ročník a žiakom, ktorí neúspešne absolvovali  4. ročník, sa od 1. septembra 2018 vydávajú vysvedčenia bez uvedenia úrovne Slovenského kvalifikačného rámca /Európskeho kvalifikačného rámca (SKKR /EKR).
Žiakom, ktorí úspešne absolvovali  4. ročník, sa od 1. septembra 2018 na vysvedčení s doložkou uvedie označenie úrovne Slovenského kvalifikačného rámca/Európskeho kvalifikačného rámca (SKKR /EKR): 1.

2. stupeň základných škôl - školský rok 2018/2019
Žiakom, ktorí úspešne absolvovali  5.– 8. ročník a ktorí neúspešne absolvovali  9. ročník, sa v školskom roku 2018/2019 vydávajú vysvedčenia bez uvedenia úrovne Slovenského kvalifikačného rámca / Európskeho kvalifikačného rámca (SKKR /EKR).
Žiakom, ktorí úspešne absolvovali  9. ročník sa v školskom roku 2018/2019 na vysvedčení s doložkou uvedie označenie úrovne Slovenského kvalifikačného rámca/Európskeho kvalifikačného rámca (SKKR /EKR): 2.

Stredné školy:
Žiakom, ktorí úspešne absolvovali 1. ročník päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého boli prijatí z ôsmeho ročníka základnej školy sa v školskom roku 2018/2019 na vysvedčení s doložkou uvedie označenie úrovne Slovenského kvalifikačného rámca/Európskeho kvalifikačného rámca (SKKR/EKR): 2.
Skočiť na začiatok stránky