Nové výzvy operačného programu Vzdelávanie

23.06.2009

Vysoké školy, ako aj Slovenská akadémia vied a jej ústavy majú príležitosť zapojiť sa do projektov zameraných na podporu kvality vzdelávania, výskumných aktivít a odbornú spoluprácu na národnej i medzinárodnej úrovni. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ totiž vyhlásila nové výzvy z operačného programu Vzdelávanie s názvom „Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji“.

Prvá výzva, ktorá sa viaže s opatrením 1.2 „Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, z geografického hľadiska pokrýva územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja. Pre Bratislavský kraj je samostatne určená druhá výzva, vyhlásená v rámci opatrenia 4.2 „Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania“.

Projekty predkladané v rámci týchto výziev môžu byť zamerané na tvorbu a inováciu študijných programov na vysokých školách, na podporu rozvoja ľudských zdrojov a zefektívnenie správy a manažmentu vysokých škôl. Potenciálni žiadatelia sa môžu orientovať aj na tvorbu vzdelávacích programov pre doktorandov a zamestnancov výskumu a vývoja, programov na podporu výskumu a prenosu nových technológií medzi inštitúciami výskumu a podnikateľskej sféry. Prostredníctvom projektov môžu žiadatelia tiež podporiť informačné aktivity na zvýšenie záujmu podnikateľskej sféry o výsledky výskumu a vývoja.

Podmienky zadefinované vo výzvach motivujú vysoké školy, organizácie výskumu a vývoja a súkromný sektor k vzájomnej spolupráci na národnej a medzinárodnej úrovni. Poskytnuté finančné prostriedky dovoľujú žiadateľom zavádzať nové, resp. rozšíriť už existujúce spoločné študijné programy slovenských a zahraničných vysokých škôl, vrátane udeľovania diplomov. Zámerom realizovaných projektov by mal byť aj zvýšený záujem o štúdium prírodných vied, technických študijných odborov, skvalitnenie výučby cudzích jazykov alebo širšie využívanie informačných technológií a nových foriem vzdelávania v externom štúdiu.

Aktivity predkladaných projektov sú určené študentom, pedagógom a manažmentu vysokých škôl. Zapojiť sa do nich môžu taktiež zamestnanci vo výskume a vývoji na vysokých školách, zamestnanci SAV  a jej ústavov, doktorandi a postdoktorandi.

Finančnú pomoc je možné poskytnúť na rozvoj všetkých regiónov Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja a jej celková výška je 35 miliónov eur, pre Bratislavský kraj je v rámci druhej výzvy určená výška pomoci 1 milión eur. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt predstavuje 250 000 eur (7 531 500 Sk) a maximálna výška až 1 000 000 eur (30 126 000 Sk). Dĺžka trvania projektu musí byť minimálne 18 mesiacov a nesmie presiahnuť 36 mesiacov. Žiadatelia môžu svoje projekty zasielať do 24. augusta 2009 na adresu agentúry. Viac informácií je dostupných na www.asfeu.sk.

 

Bratislava 23. jún 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku