Nové výzvy na podporu spolupráce akademického a súkromného sektora

17.06.2010

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila pre operačný program Výskum a vývoj a Schému štátnej pomoci nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok (NFP) pod názvom Podpora budovania kompetenčných centier.
     Týkajú sa opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji.
     Základným cieľom výziev je podporiť vznik integrovaných kompetenčných centier zameraných na spoluprácu súkromného a verejného (akademického) sektora. Umožnia vytvoriť výskumné zoskupenia zložené z akademických inštitúcií a hospodárskych subjektov, ktoré budú vybavené modernou, až špičkovou výskumnou infraštruktúrou, a v ktorých výsledky výskumu a vývoja budú viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej republiky.
     Oprávnenými žiadateľmi v rámci týchto výziev sú verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, Slovenská akadémia vied a jej ústavy, rovnako mimo schém štátnej pomoci. Do realizácie prekladaného projektu musí žiadateľ o NFP zapojiť minimálne troch partnerov, z toho jedného z akademickej sféry a dvoch partnerov, ktorí sú právnickými osobami oprávnenými na podnikanie.
     Celková čiastka finančnej pomoci pre výzvu v rámci opatrenia 2.2 je 30 mil. eur. Pre výzvu v rámci opatrenia 4.2 bolo vyčlenených 20 mil. eur. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt pre obe výzvy je stanovená na 4 mil. eur, kým maximálna výška predstavuje 7 mil. eur. Oprávnení žiadatelia sa môžu uchádzať o finančnú podporu do 13.septembra 2010.
     Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev sú zverejnené na internetovej stránke www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách agentúry, ktorých kontakty sú uvedené vo výzvach.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku