Nové výzvy na podporu aplikovaného výskumu v rámci operačného programu Výskum a vývoj

25.11.2009

 

Podpora inovatívnej kultúry vo výskumných organizáciách, podpora výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v národnom hospodárstve a zároveň vytváranie a podpora prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe sú cieľom výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií.

Výzvy, ktoré vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji majú podporiť nezávislý výskum orientovaný na reálne využitie jeho výsledkov v praxi.

Predkladané projekty môžu byť zamerané na tvorbu a vývoj technologických procesov a technológií, ako aj na vývoj a výrobu prototypov a ich skúšok. Technológie je treba chápať ako zdokonaľovanie, respektíve vytváranie nových výrobných alebo technologických postupov, či metodických, didaktických a diagnostických postupov. Získané prostriedky pomôžu realizácii nezávislého výskumu a vývoja medzi výskumnými organizáciami a taktiež budú nápomocné pri rozširovaní výsledkov výskumu.

Výzvy sú určené pre verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj, verejné a štátne vysoké školy, Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy. O NFP sa môžu uchádzať aj organizácie a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj, ktoré zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, ako aj mimovládne organizácie výskumu a vývoja zriadené najneskôr k 1.1.2009. Tie musia mať v predmete činnosti uvedený predmet: výskum alebo výskum a vývoj. Organizácia žiadateľa musí existovať minimálne jeden rok k dátumu podania žiadosti o NFP. Podmienkou však je, že plánované činnosti oprávnených žiadateľov v projektoch musia byť mimo „schémy štátnej pomoci“.

Oprávnení žiadatelia majú šancu získať pre svoj projekt 300 tis. až 940 tis. eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP pre obidve výzvy je  8. februára 2010.

Bližšie informácie o podmienkach aktuálnych výziev sa môžu žiadatelia dozvedieť aj na informačných seminároch, ktoré organizuje agentúra vo viacerých regiónoch v termíne od 23. novembra do 1. decembra 2009. Na seminároch v Prešove, Zvolene, Žiline, Nitre a v Bratislave budú pracovníci agentúry prezentovať podmienky výziev na predkladanie žiadostí o NFP, kritériá oprávnenosti žiadateľov, vypracovania rozpočtu projektu, ako aj kritériá oprávnenosti výdavkov.

Podrobné podmienky k predkladaniu žiadosti o NFP týkajúce sa výziev pre opatrenie 2.2 a 4.2 sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách agentúr.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku