Nové vedomosti, zručnosti a kompetencie nezískavame len v škole. Štát vám ich potvrdí oficiálnym dokladom

Vzdelávanie sa nekončí opustením školských lavíc. Jedným z dôležitých predpokladov kvalitného uplatnenia na trhu práce je získavanie nových vedomostí, zručností a kompetencií počas celého profesijného života v dospelosti.

logo ŠIOV

Potreby zamestnávateľov a ponuka zamestnancov na trhu práce, vplyv pandémie COVID-19, ale aj otvárajúce sa možnosti celoživotného vzdelávania vytvorili požiadavku na flexibilnejšie získavanie kvalifikácií, a to na základe neformálneho vzdelávania sa či informálneho (mimoškolského) učenia sa. Prístup Slovákov k celoživotnému vzdelávaniu už čoskoro zmení Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR (NP SOK). Realizuje ho Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).

Profesijné uplatnenie a rozvoj človeka často nebrzdí len nedostatok vedomostí, zručností a kompetencií, ale chýbajúci doklad o ich nadobudnutí. Projekt je určený práve tým ľuďom, ktorí majú záujem nechať si overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté neformálnym vzdelávaním, teda počas praxe, resp. informálnym učením sa. Vďaka ich preukázaniu tak môžu získať plnohodnotné osvedčenie o kvalifikácii bez toho, aby sa vrátili späť do školy.

Projekt pomôže mnohým Slovákom lepšie sa uplatniť na trhu práce. Cieľovú skupinu tvoria ľudia v produktívnom veku, zamestnanci, ktorí chcú získať lepšie uplatnenie, ľudia bez alebo s nízkou kvalifikáciou, ale aj uchádzači o zamestnanie či samostatne zárobkovo činné osoby.

Spolu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania sa na projekte budú podieľať aj štátne orgány, inštitúcie pôsobiace v oblasti vzdelávania, územnej samosprávy, mestá a obce, zamestnávateľské zväzy a združenia, ale aj odborárske organizácie. Dôležitou súčasťou projektu a garantmi jeho výstupov sú sektoroví experti, ktorí budú prierezovo vstupovať do všetkých realizačných aktivít.

Projekt vítajú aj tripartitné zamestnávateľské organizácie, ktoré na potrebu vytvorenia systému dlhodobo aktívne upozorňovali. „Vedomosti a zručnosti predsa získavame celý život aj v nadväznosti na učenie sa v škole. Vítame, že aj ministerstvo školstva  konečne začína načúvať potrebám trhu práce a prichádza s projektom, ktorý má potenciál zvýšiť dostupnosť a kvalitu kvalifikovanej pracovnej sily, ako aj flexibilitu reagovať na nové potreby trhu práce,“ hodnotí projekt 1. viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský.

„Každá kríza urýchľuje zmeny a platí to aj pre trh práce. Mnohí ľudia prišli o zamestnanie, sú sektory, kde, naopak, zamestnanci chýbajú. Nemenej dôležitá je skupina ľudí, ktorá potrebuje zlepšiť svoje kompetencie pre rozmach digitalizácie a automatizácie. Trh práce zažíva revolúciu, ktorú bez aktívnych opatrení nezvládneme. Projekt vnímame ako jedno z nich,“ dodal generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

„Dôležitú úlohu tu špeciálne zohráva Priemysel 4.0, na ktorý potrebujeme urýchlene nasmerovať zručnosti a kompetencie veľkej skupiny ľudí, aby sme ostali konkurencieschopnou krajinou,“ doplnil generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Oto Nevický.

Projekt je financovaný s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje. Zároveň je špecifický svojimi ekonomickými, vzdelávacími, sociálnymi a psychologickými prínosmi.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky