Navigácia

Nové vedenie rezortu bilancuje svoju činnosť

     Zásadné opatrenia v oblasti čerpania eurofondov, príprava Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, významné legislatívne zmeny v oblasti regionálneho, predovšetkým odborného školstva, navýšenie prostriedkov na učebnice a asistentov učiteľa, dofinancovanie Agentúry na podporu výskumu a vývoja – to sú len niektoré z úloh, ktoré sa podarilo naplniť ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej po nástupe do funkcie. 
     Ide o úlohy, realizácia ktorých vyplynula z aktuálneho diania, ale aj ciele, ktoré boli  zadefinované v Programovom vyhlásení vlády SR. Záväzky stanovené v tomto dokumente ministerstvo školstva postupne a systematicky napĺňa. Do dnešného dňa bolo v rámci PVV splnených 7 úloh, 87 je v plnení, 12 sa zatiaľ neplní a 13 úloh je v štádiu prípravy.
     Obnoviť dôveru Európskej komisie voči Slovenskej republike v operačnom programe Výskum a inovácie bolo prvým očakávaným a zároveň dôležitým krokom nastupujúcej ministerky. Po vymenovaní do úradu absolvovala niekoľko pracovných ciest do Bruselu, kde vyjednávala so zástupcami EK o plynulom pokračovaní čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Riešilo sa predovšetkým zablokovanie výzvy Dlhodobý strategický výskum (DSV) či nariadenie vykonania kontrol na viacerých úrovniach v rámci oboch výziev (okrem spomínanej DSV aj v rámci výzvy Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK). Za posledný polrok MŠVVaŠ SR v spolupráci s Výskumnou agentúrou intenzívne pracovalo na komplexnej zmene systému podpory výskumu a vývoja z OP Výskum a inovácie tak, aby nové vyhlásené výzvy a všetky procesy v nich boli maximálne transparentné a aby boli do budúcna príkladom dobrej praxe. V tomto zmysle bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré smerujú k vyhláseniu výziev podľa nových pravidiel reflektujúcich v plnej miere aj doterajšie kontrolné zistenia.  
         Pod vedením novej ministerky sa pripravili zmeny v regionálnom školstve, a to prostredníctvom noviel dvoch zásadných zákonov, ktorými bol školský zákon (spravodlivejšie financovanie školských klubov detí, dočasné zavedenie výnimky pre BA kraj v prípade prijímania žiakov na 8-ročné gymnáziá, elektronická triedna kniha), ako aj zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Novela tohto zákona sa v súčasnosti nachádza v legislatívnom procese a prináša podporu duálneho vzdelávania, podporné opatrenia pre vstup zamestnávateľov i škôl do procesu duálneho vzdelávania, zlepšenie kariérového poradenstva a pod. Okrem toho naďalej pokračujú rokovania ohľadom zvýšenia platov učiteľov a odborných zamestnancov školstva. Cieľom je zabezpečiť toto zvýšenie nie od januára 2019, ako hovorí PVV, ale už skôr - od septembra tohto roka.
     Pomôcť školám zlepšiť situáciu v prípade nedostatku učebníc, ako aj chýbajúcich asistentov učiteľa, bolo tiež veľkou snahou pre novonastupujúcu ministerku školstva. Výsledkom intenzívnych rokovaní s Ministerstvom financií SR bolo navýšenie prostriedkov na tento účel v prípade učebníc o 4 mil. eur v roku 2017, v roku 2018 až o 5 miliónov eur a na asistentov učiteľa o 8 mil. eur.
    V oblasti vysokého školstva sa podarilo v tomto roku, aj za podpory Slovenskej národnej strany, dohodnúť finančné prostriedky vo výške 20 mil. eur, ktoré by mali zlepšiť podmienky na vysokoškolských internátoch. Internáty by mali prejsť nevyhnutnými opravami striech, výmenou okien i vnútorného zariadenia.  
     V súvislosti s ozdravením programu Erasmus+ bolo ponúknutých slovenským študentom množstvo štipendijných programov, pričom výbornú prácu na programe uznala aj samotná EK. Rovnako sa podarilo zintenzívniť mobilitu výskumných pracovníkov v EÚ a podpísaním memoranda vytvoriť nové podmienky na spoluprácu s Ruskou federáciou, Kórejskou republikou a Čínou. 
     Zefektívniť prácu rezortu sa darí novému vedeniu aj vďaka optimalizácii fungovania jeho priamo riadených organizácií (PRO). V súčasnosti prebieha proces zrušenia Národného ústavu celoživotného vzdelávania (k 30. 6. 2018), ktorého kompetencie prechádzajú na Štátny inštitút odborného vzdelávania, pričom optimalizácia procesov fungovania PRO naďalej pokračuje.  
      Jednou z najväčších výziev, pred ktorou stála ministerka Martina Lubyová po nástupe do funkcie, bolo pretvorenie autorského dokumentu Učiace sa Slovensko do podoby Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Jeho obsahové znenie, súčasťou ktorého sú už   akčné plány s konkrétnymi úlohami, termínmi i finančným krytím, bude reálnym základom na uskutočnenie pripravovanej reformy školstva. Tri expertné skupiny pripravili a za účasti fínskych expertov na vzdelávanie sfinalizovali v týchto dňoch znenie národného programu. Materiál by mal byť začiatkom apríla predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. 
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky