Nová výzva programu SK-Klíma zohľadňujúca princípy informálneho učenia sa

  • Dátum: 16.12.2020

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlásilo 15. decembra 2020 otvorené výzvy na predkladanie žiadostí financovaných z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

logo Norway grants

Hlavným cieľom Výzvy ACC05 - (ClimaInfo) s názvom „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ je kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení prispieť k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca prostredníctvom popularizácie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy s ohľadom na praktické využitie v každodennom živote. Výzva podporuje systematické a kompaktné aktivity so zohľadnením princípov informálneho učenia sa, určené pre široké spektrum cieľových skupín.

Výzva je určená všetkým subjektom, verejným alebo súkromným, komerčným alebo nekomerčným a mimovládnym organizáciám, zriadeným v prijímateľskom štáte ako právnické osoby. Oprávnená výška grantu je v rozmedzí 200-tisíc eur až 500-tisíc eur. Výška alokácie výzvy je 876 838 eur.

Uzávierka výzvy je 26. februára 2021.

Ďalšie relevantné informácie ohľadom programu SK-Klíma, sa nachádzajú na web stránkach MŽP SR http://www.minzp.sk/eea/, resp. na stránke Národného kontaktného bodu, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR https://www.eeagrants.sk/ a http://www.norwaygrants.sk./.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku