Nová výzva na predkladanie projektov v rámci EUROCORES

05.03.2010

     Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypísala výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci schémy EUROCORES na rok 2010 v 4 nových programoch:

1. EuroUnderstanding - Understanding and Misunderstanding: Cognition, Communication and Culture,
2. EuroVOL - Ecology of Plant Volatiles, from Molecules to the Globe,
3. EuroSolarFuels - Molecular Science for a Conceptual Transition from Fossil to Solar Fuels,
4. EuroGiga - Graphs in Geometry and Algorithms.

     Oprávnenými žiadateľmi  sú výskumní pracovníci vo funkcii Project Leader alebo Principal Investigator, ktorí nemajú v dobe podania žiadosti bežiaci a financovaný projekt EUROCORES. Maximálna dĺžka riešenia projektu je 3 roky.
     Návrhy projektov vyhodnotí Európska nadácia pre vedu a APVV podporí najkvalitnejšie projekty. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenený na prvý rok riešenia je 145 000 €.
     Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky prostredníctvom on-line informačného systému do 15. 4. 2010. Ďalšie informácie o podmienkach výzvy nájdete na internetovej stránke www.apvv.sk.
     Schéma EUROCORES (EUROpean Science Foundation COllaborative RESearch) slúži na vytvorenie dostatočne veľkej skupiny odborníkov z jednotlivých európskych krajín na realizáciu inovatívneho, kvalitného základného výskumu iniciovaného riešiteľmi. Európska nadácia pre vedu zabezpečuje koordináciu programu a mobilitu vybratých odborníkov.  Náklady na výskum poskytujú národné grantové agentúry, ktoré participujú na danom programe EUROCORES.

Bratislava 5. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku