Nová výzva APVV na podporu projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky

  • Dátum: 12.09.2019

     Všeobecnú výzvu na rok 2019 dnes ohlásila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová v rámci Výročnej konferencie Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) 2019, ktorá sa konala dnes 12. septembra 2019 v priestoroch FMFI UK Bratislava.
     Verejná výzva APVV na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky je otvorená do 12. novembra 2019. Žiadatelia môžu predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 48 mesiacov. Výzva nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu 2a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť na stránke www.apvv.sk.
     Základnou snahou APVV je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.
     Účastníci konferencie sa okrem vyhlásenej výzvy zaoberali aj výročnou správou o činnosti APVV za rok 2018 a zhodnotením všeobecnej výzvy VV 2018.

 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku