Nová podpora excelentného výskumu je príležitosťou pre najlepších. Horizont Európa ako ďalší rámcový program pre podporu vedy, výskumu a inovácií

  • Foto: CVTI SR
  • Dátum: 04.11.2020

V čerpaní kľúčových zdrojov financovania špičkového vedeckého výskumu sme stále na chvoste rebríčka. Nový rámcový program Horizont Európa nám môže pomôcť to zlepšiť.

logo CVTI SR

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, ktorý v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadviaže na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii.

Nový program bude podporovať témy a oblasti rozčlenené do troch hlavných pilierov: Excelentná veda, Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a Inovatívna Európa.
horizoneurope

Centrum  vedecko-technických informácií SR ako sídlo Národných kontaktných bodov pre program Horizont 2020 aktuálne predstavilo odbornej verejnosti, vedeckým pracovníkom, kľúčovým hráčom, ale aj ďalším aktérom z vedy, výskumu a priemyslu nadväzujúci program  Horizont Európa.

Ako v úvodnom príhovore zdôraznil Ľudovít Paulis, štátny tajomník pre vedu, výskumu a inovácie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pomaly sa končí programové obdobie 2014 - 2020 a hoci Slovensko vyčerpalo v tomto období o približne 60% viac prostriedkov z programu Horizont 2020, ako v  predchádzajúcom rámcovom programe, stále sme na chvoste európskeho rebríčka. „Boli by sme radi, ak by sa to v Horizonte Európa zlepšilo. Podmienky účasti v podstate nadväzujú na svojho predchodcu. Nové výrazné črty predstavuje dôraz na prierezovosť, otvorenú vedu, inováciu, nový prístup k partnerstvám, riešenie celospoločenských výziev formou misií.“

Kvetoslava Papanová, koordinátorka národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa z CVTI SR spomenula, že Horizont Európa bude poskytovať granty na vedecké, výskumné a inovačné projektové zámery vo vopred definovaných oblastiach. „Hlavnou cieľovou skupinou sú výskumní pracovníci, výskumno-vývojové inštitúcie, ale aj individuálni vedci, neziskové organizácie či subjekty verejného a súkromného sektora.“ Zároveň informovala, že navrhnutý rozpočet pre program predstavuje približne 85 mld. EUR a výška poskytnutých grantov sa môže pohybovať v intervale od 70  do 100 %.       

Celodenné podujatie Kick-off podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe na roky 2021 - 2027 pripravilo CVTI SR a uskutočnilo sa 29. 10. 2020 online formou.

Videozáznamy z prezentácií či ďalšie podrobné informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke  prostredníctvom www.eraportal.sk    

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku