Nórsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o kultúrnych vzťahoch medzi Československom a Nórskom
(Oslo, 11. 3. 1937)

Program kultúrnej, vzdelávacej a výskumnej spolupráce medzi vládou SR a vládou Nórskeho kráľovstva
(Oslo, 12. 2. 1999; platí bez obmedzenia; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 279/1999 Z. z.)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku