Navigácia

Normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje v súlade s § 14 ods. 6 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na svojom webovom sídle normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, ktoré vymedzujú povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev, stredísk odbornej praxe a pracovísk praktického vyučovania.
    Normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijné a učebné odbory sú zverejnené na stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania: http://siov.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie-a-priprava/ (v rámci jednotlivých skupín odborov).
Skočiť na začiatok stránky