Nezamestnanosť absolventov stredných škôl

     Objektom kvantitatívnej analýzy sú nezamestnaní absolventi gymnázií, stredných odborných škôl a bývalých stredných odborných učilíšť. Absolventi stredných odborných učilíšť sú navyše rozdelení podľa toho, či ukončili alebo neukončili štúdium maturitou. Na komparatívne účely sú uvádzané aj charakteristiky nezamestnanosti absolventov vysokých škôl a uchádzačov o zamestnanie celkove. Vo výstupe bolo použité ešte staršie členenie škôl, pretože časť referenčnej skupinu tvoria absolventi stredných odborných učilíšť.

     Rôzne pohľady na nezamestnanosť absolventov sú v tejto kvantitatívnej analýze zachytené podľa:

  • počtu uchádzačov o zamestnanie, nezamestnaných absolventov, mesačných prítokov a úbytkov v evidencii, zachytávajúce rozsah nezamestnanosti,
  • miery evidovanej nezamestnanosti, absolventskej miery nezamestnanosti, podielov nezamestnaných absolventov z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie alebo medziročného indexu, ktoré kvantifikujú intenzitu sledovaného javu.

Kvantitatívna analýza je zverejnená na webovom sídle Ústavu informácií a prognóz školstva

Ďalšie informácie o vývoji nezamestnanosti stredných škôl sú zverejnené na stránke: 

Skočiť na začiatok stránky