Netradičné metódy vzdelávania na Strednej odbornej škole technickej v Prešove

29.03.2010

     Ponúkať kvalitné vzdelávanie svojim študentom je prioritou Strednej odbornej školy technickej v Prešove. Svedčí o tom aj projekt Učme moderne pre život a prax financovaný z eurofondov cez operačný program Vzdelávanie.
     Cieľom projektu je inovovať školský vzdelávací program s použitím netradičných vyučovacích metód zameraných na rozvoj komunikácie v cudzích jazykoch, základných kompetencií v oblasti prírodných vied a techniky, ako aj digitálnych kompetencií. Jeho súčasťou je aj ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti využívania moderných didaktických pomôcok a informačno-komunikačných technológií vo výučbe.
     V spolupráci s podnikmi a organizáciami z blízkeho regiónu naplánovali autori projektu pre študentov aj vytvorenie programov na podporu získania praktických zručností a pracovných návykov. Získané vedomosti a zručnosti z nových učebných materiálov, didaktických pomôcok a ich prepojenie v konkrétnej praxi strojárstva, stavebníctva a technicko-ekonomických činností zvýšia šance absolventom na trhu práce.
     Na realizáciu projektu je vyčlenená suma 126 346 eur. Samotná škola sa vlastnými zdrojmi podieľa na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Zvyšných 85 % je hradených z Európskeho sociálneho fondu a 10 % zo štátneho rozpočtu.
     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá implementuje projekty realizované v rámci operačného programu Vzdelávanie v programovom období 2007 - 2013, plánuje aj v tomto roku zverejniť ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre stredné školy v rámci opatrenia zameraného na premenu tradičnej školy na modernú. Harmonogram plánovaných výziev je dostupný na stránke agentúry www.asfeu.sk

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku