(Ne)správne verejné obstarávanie môže mať dopad na projekty

  • Dátum: 07.10.2013

     V súvislosti s viacerými zmenami a doplneniami, ktoré priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. júla 2013, usporiadala ASFEU v dňoch 30. septembra – 3. októbra 2013 informačné semináre v Žiline, v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Riadiaci pracovníci agentúry a odborníci na verejné obstarávanie oboznámili 322 prijímateľov oboch operačných programov o dôležitých zmenách, ktoré môžu byť pri realizácii rozhodujúce. „Proces verejného obstarávania je náročný a je alfou a omegou pri všetkých projektoch. Ide o zákonom stanovené predpisy a lehoty, ktoré musia byť aj z našej strany prísne kontrolované a posudzované. Cieľom legislatívnej úpravy má byť zefektívnenie procesu obstarávania, preto sme operatívne chceli našich prijímateľov s týmito zmenami oboznámiť. Implementácia každého projektu bezpodmienečne súvisí s realizovaním nákupu či už zariadenia alebo vybavenia škôl, nákupom techniky, stavebnými úpravami a podobne. Zlá interpretácia postupov a predkladanie dokumentácie by mohli spôsobiť našim prijímateľom škrty v projektoch, kvôli ktorým dochádza k mnohým administratívnym prieťahom. Tie by mali negatívny dopad na samotnú plánovanú dĺžku realizácie projektu“, uviedol generálny riaditeľ Marián Kostolányi.
     Najzásadnejšou zmenou v obstarávaní má byť elektronické trhovisko pre obstarávanie bežných tovarov, služieb a stavebných prác pri tzv. podlimitných zákazkách. Pre prijímateľov sú smerodajné zmeny pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk, zmeny v revíznych postupoch, ako aj súčinnosť pri uzatváraní zmluvy. ASFEU taktiež odporúča prijímateľom, aby z dôvodu zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže venovali pozornosť osobnému postaveniu jednotlivých uchádzačov (najmä v prípadoch zákaziek v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov) a ich vzájomnému prepojeniu. Zároveň dôrazne upozorňuje prijímateľa na jeho povinnosť pri zadávaní zákaziek uplatniť princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
     V prípade nejasností pri postupe vo verejnom obstarávaní, ktoré súvisí s projektom, sa prijímatelia môžu obrátiť na prideleného projektového manažéra alebo priamo kontaktovať ASFEU na info@asfeu.sk.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku