Navigácia

Neprijali vás na vysokú školu? Skúste pomaturitné štúdium

     Ešte niekoľko dní majú absolventi stredných škôl, ktorí neuspeli v prijímačkách na vysoké školy na to, aby si podali prihlášky na pomaturitné štúdium. Posledný termín je 31. júla 2015. Môžu sa tak stať špecialistom informačných technológií, zubným technikom či diplomovaným fyzioterapeutom.
     V rámci pomaturitného kvalifikačného štúdia žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku. Trvá najviac dva roky a medzi odbory, ktoré žiaci môžu študovať, patria napríklad špecialista informačných technológií, grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí, manažment regionálneho cestovného ruchu, hospodárska informatika či zubný technik.
     Pomaturitné štúdium špecializačné trvá dva až tri roky a po jeho absolvovaní získa študent vyššie odborné vzdelanie a titul „diplomovaný špecialista“. V ponuke stredných škôl sa pre tento typ štúdia nachádzajú napríklad odbory daňové služby, vidiecka turistika, diplomovaný fyzioterapeut, modelárstvo a návrhárstvo odevov, grafika vizuálnych komunikácií či špeciálna pedagogika.
    Pomaturitné štúdium trvá podľa druhu od 6 mesiacov až 3 roky. Ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou. V školskom roku 2014/15 navštevovalo na stredných odborných školách pomaturitné štúdium kvalifikačné v dennej i externej forme približne 4 300 žiakov a pomaturitné štúdium špecializačné takmer 2 100 žiakov v oboch formách štúdia.
     Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Záujemcovia o štúdium môžu posielať prihlášky riaditeľovi príslušnej strednej školy do 31. júla. Prijímacie skúšky sa potom uskutočnia počas posledných dvoch úplných augustových týždňov, teda v čase od 17. do 30. augusta 2015. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky