Neformálna videokonferencia predstaviteľov krajín EÚ zodpovedných za šport k dopadom Covid-19 na sektor športu

  • Dátum: 08.06.2020

Ďalšie kroky pri riešení vplyvu pandémie COVID-19. To bola hlavná téma druhej neformálnej videokonferencie politických zástupcov pre šport, ktorá sa uskutočnila pod vedením chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ. Slovenskú republiku v diskusii zastupoval štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR Ivan Husár.

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu v EÚ a postupné uvoľňovanie obmedzení, sa diskutujúci zamerali na obnovenie športových aktivít udržateľným spôsobom. Na stole mali taktiež výzvy v tomto smere, posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a športovým hnutím, ako aj podporu športu na európskej a vnútroštátnej úrovni.

Účastníci diskusie sa zhodli, že je potrebné klásť osobitný dôraz na bezpečný návrat športovcov a občanov k športovým aktivitám a obnovenie športových podujatí pri súčasnom zabezpečení ochrany verejného zdravia. V tejto súvislosti sa navzájom informovali o aktuálnom nastavení v ich členských štátoch.  Konkrétne o postupnom uvoľňovaní prísnych opatrení zavedených na zamedzenie šírenia vírusu, a s tým spojenej obnove činnosti športového sektoru, ako aj o sprevádzajúcich preventívnych opatreniach, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch líšia.

Zhoda panovala aj pri zdôraznení hospodárskeho a sociálneho významu odvetvia športu. Účastníci taktiež prezentovali opatrenia na pomoc športovému sektoru na národnej úrovni, od grantov a podporných finančných schém, cez odklad platieb a podporu zachovania pracovných miest, až po využívanie flexibilnejších pravidiel štátnej pomoci a zahrnutie športu do plánov obnovy.

V budúcnosti by chceli zlepšiť oblasť využívania fondov a programov EÚ na podporu sektoru športu, a to prostredníctvom Investičnej iniciatívy, Erasmu+ a Európskeho týždňa športu. Za dôležité považujú tiež uznanie úlohy športu a jeho významu pre sociálny a hospodársky rozvoj v budúcich opatreniach a nástrojoch obnovy EÚ. Zdôrazniť by tiež chceli dôležitosť zabezpečenia nepretržitého dialógu so športovým hnutím, vydávanie usmernení na vykonávanie športových aktivít v bezpečných podmienkach na všetkých úrovniach, zakomponovanie skúseností z Covid-19 do pripravovaného pracovného plánu EÚ pre šport. A najmä  poskytovanie dodatočnej podpory na zachovanie pracovných miest, kompenzáciu straty miezd a vykonávanie systémov dávok v nezamestnanosti.

Pohľad športového hnutia na súčasnú situáciu prezentovali v rámci diskusie aj zástupcovia Medzinárodného olympijského výboru (IOC), generálny riaditeľ Christophe De Kepper a podpredsedníčka výboru športovcov Danka Barteková. Zdôraznili solidárny model financovania športu, ktorý je jedným z pilierov Európskeho modelu športu, a je kľúčový pre fungovanie športového hnutia. Danka Barteková. 

Tá sa počas svojho vystúpenia zamerala na pohľad vrcholových športovcov. Z prieskumu IOC vyplýva, že najväčšou výzvou pre športovcov bola nemožnosť trénovať a pokračovať v príprave na športové súťaže. Zrušenie významných športových podujatí (ako napríklad Olympijské hry v Tokiu), narušenie kalendára tréningov, kvalifikácií a súťaží má i neblahý vplyv na duševné zdravie športovcov. Zdôraznila tiež, že športovci sa pasujú i so zásadnou výzvou, ako financovať svoju športovú kariéru.

Komisárka Gabriel opätovne upriamila pozornosť na opatrenia zo strany EK – flexibilitu pri implementácii programu Erasmus+, ako aj Investičnú iniciatívu (CRII a CRII+), iniciatívu na podporu zachovania pracovných miest (SURE) a veľký plán obnovy v rámci nového návrhu na viacročný finančný rámec EÚ na roky 2021-2027. Rovnako zdôraznila úlohu športu v rámci obnovy EÚ a budovania synergií s relevantnými iniciatívami EÚ ako Horizont Europe, Európska zelená dohoda či štrukturálne fondy.

V závere nemecký minister, ktorý od 1. júla preberie predsednícku štafetu, informoval svojich kolegov o budúcich prioritách. Tými budú v roku 2020  medzisektorová spolupráca na podporu športu vrátane budovania odolnosti a udržateľnosti v nadväznosti na krízu. Taktiež plánuje prípravu nového pracovného plánu EÚ pre šport a koordináciu pozície EÚ na rokovania Svetovej antidopingovej agentúry. 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku