Neformálna videokonferencia ministrov krajín EÚ zodpovedných za šport

23.04.2020

     Videokonferencia ministrov členských krajín EÚ zodpovedných za šport sa uskutočnila 21. apríla 2020 pod vedením chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ. Jej cieľom bola výmena informácií a zdieľanie skúseností o opatreniach na národnej úrovni zameraných na podporu sektoru športu pri prekonávaní negatívnych následkov pandémie koronavírusu, ktorý ovplyvnil obrovskou mierou aj túto oblasť. Zasadnutiu predsedal chorvátsky štátny tajomník pre šport Tomislav Družak. Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Ivan Husár.
     Dôležitou otázkou diskusie bolo, ako zabezpečiť kontinuitu prípravy športovcov a zvýšiť pohybovú aktivitu občanov a zároveň zabezpečiť ich bezpečnosť a zabrániť šíreniu koronavírusu. S cieľom zmierniť negatívne dopady pandémie si delegácie vymenili názory na to, aké kroky je potrebné podniknúť na úspešné obnovenie aktivít v oblasti športu, a ako v tomto smere môže pomôcť spolupráca na európskej úrovni.
     Ministri ocenili príležitosť vymeniť si skúsenosti a zhodli sa, že ochrana života a zdravia obyvateľov je ich najvyššou prioritou, čomu zodpovedajú rôzne opatrenia v jednotlivých krajinách na zamedzenie šírenia vírusu. Z dôvodu ochrany verejného zdravia a spomalenia šírenia nákazy boli zrušené alebo odložené mnohé športové súťaže a podujatia na všetkých úrovniach a zatvorené športoviská. V mnohých krajinách je obdobne ako v SR dovolené športovať individuálne v prírode za dodržiavania preventívnych opatrení (napr. v Rakúsku, Belgicku, Nemecku, Dánsku, Českej republike).
     V krajinách najviac zasiahnutých koronavírusom, ako sú Taliansko, Španielsko a Francúzsko však dočasne prišlo k úplnému zákazu akýchkoľvek športových aktivít mimo vlastného domova. V zmysle postupného uvoľňovania striktných opatrení počas nadchádzajúcich dní či týždňov však viaceré členské krajiny plánujú otvorenie určitých športových zariadení, najmä vonkajších športovísk, ako napríklad tenisové kurty, bežecké trate, golfové ihriská, ako aj povolenie niektorých športových zápasov za špecifických podmienok (napr. bez prítomnosti divákov, povinné testovanie členov tímu na Covid-19, zachovanie minimálnej vzdialenosti, dezinfekcia).
     Ministri sa zhodli, že obmedzenia vážne zasiahli prípravu vrcholových športovcov. V mnohých krajín prišlo k obmedzeniu ich prípravy na tréningy v domácom prostredí či individuálne v prírode, v iných (Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Luxembursko, Portugalsko, Maďarsko, Švédsko, Lotyšsko) je vrcholovým športovcom za určitých podmienok dovolené trénovať, a to v súlade s epidemiologickými opatreniami a pod stálym lekárskym dohľadom. Obdobné opatrenia momentálne pripravujú i ďalšie krajiny - Chorvátsko, Litva, Bulharsko, Írsko a Francúzsko.
     Súčasná situácia výrazne zasiahla do fungovania športových zväzov, klubov a športových organizácií v a ich zamestnancov, preto krajiny prijali opatrenia na zmiernenie negatívnych následkov prerušenia činností športových organizácií v podobe finančnej podpory, grantov, náhrady miezd zamestnancov, daňových úľav, odkladu splátok pôžičiek, kompenzácie nákladov vynaložených na športové podujatia a pod. Členské štáty v tomto smere ocenili možnosť aplikovať výnimky z pravidiel o štátnej pomoci, ako aj flexibilitu, pokiaľ ide o využívanie štrukturálnych fondov EÚ.
     Ministri zdôraznili, že je nevyhnutné sústrediť pozornosť aj šport na lokálnej úrovni a motivovať ľudí, aby si udržiavali pohybovú aktivitu aj v domácom prostredí. Prezentovali národné kampane a aktivity športových klubov a zväzov na podporu športovania formou aplikácií a online tréningov pre športovcov a širokú verejnosť a ocenili iniciatívu Európskej komisie v rámci kampane #BeActiveAtHome. Tieto skúsenosti  navrhli využiť aj pri príprave Pracovného plánu EÚ pre šport a Európskeho týždňa športu. 
     Eurokomisárka Mariya Gabriel predstavila tri horizontálne opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie, ktoré doteraz prijali a ktoré môžu byť využité aj na oblasť športu: Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII), ktorá poskytne 37 miliárd eur zo štrukturálnych fondov, iniciatívu na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE), ktorá pomáha zachovať pracovné miesta aj v sektore športu vo výške do 100 miliárd eur a dočasný rámec štátnej podpory, ktorý umožňuje kompenzovať rôzne podniky a organizácie, ktoré boli obzvlášť zasiahnuté pandémiou, ako aj organizátorov zrušených športových podujatí.
     Vyjadrila podporu Európskej komisie členským štátom a pomoc športovému hnutiu v čase krízy, ako aj v rámci obnovy po kríze a sľúbila prijať potrebné opatrenia, či už väčšej flexibility v rámci programov Erasmus+, špeciálneho stretnutia s členskými štátmi, športovým hnutím a európskymi inštitúciami o budúcnosti európskeho športu po kríze, vydaním štúdie o dopade pandémie COVID-19 na športový sekto, resp. prípravou Európskeho týždňa športu s cieľom podporiť miestne kluby a šport na lokálnej úrovni.
     V závere chorvátske predsedníctvo zdôraznilo dôležitosť vzájomnej spolupráce, výmeny informácií a dobrých príkladov, vrátane spolupráce a dialógu so športovým hnutím, čo nám pomôže spoločne prekonať túto mimoriadnu situáciu.

Video k videokonferencii si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/eucouncil/videos/539937593621121/

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku