Návšteva ministra školstva v Centre excelentnosti v Trnave

07.05.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa vo štvrtok 6. mája 2010 oboznámil s činnosťou ďalšieho centra excelentnosti. Ide o projekty Centrum excelentnosti 5-osového obrábania a Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave.
     "
Poslaním centier excelentnosti je produkovať poznatky na svetovej úrovni, podporovať špičkový výskum a podieľať sa na vedecko-výskumnom procese najmä formou doktorandského štúdia. Som rád, že systém centier excelentnosti je rozsahom i podporou jedinečný. Dôležité je, že majú k technológiám prístup študenti," uviedol minister Mikolaj.
     V prítomnosti existuje rastúca požiadavka strojárskeho priemyslu vyrábať komplikovanejšie a tvarovo zložitejšie výrobky. Rozvoj strojárstva sa spája s rozvojom materiálno-technickej základne a reálnym rastom produktivity práce. Prostredníctvom podpory centra excelentnosti v oblasti výskumu 5-osového obrábania  sa zlepší základný výskum v tejto sfére. V súčasnosti existuje už 45 takýchto centier, ktoré uspeli v prvom grantovom kole.
     Projekt sa uskutočňuje v rámci výzvy operačného programu Výskum a vývoj. Objem získaných finančných prostriedkov vyčlenených na jeho realizáciu predstavuje spolu  3,96 mil. eur.

Fotogaléria

Bratislava 7. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku