Návrhy na nových členov komisií VEGA v 8. funkčnom období

V súvislosti s prípravou 8. funkčného obdobia orgánov VEGA na obdobie 4 rokov je možnosť predložiť návrhy na členov do jednotlivých komisií VEGA po prerokovaní vo vedeckých radách vysokých škôl a organizácií SAV. V aktuálnom zozname členov komisií VEGA je uvedené, ktorí zo súčasných členov pracujú vo VEGA už 2 po sebe idúce funkčné obdobia (v ďalšom funkčnom období preto nemôžu kandidovať). Ak vedecká rada opätovne navrhne a schváli doterajšieho člena VEGA, ktorému sa končí jeho 1. funkčné obdobie, aj v takom prípade je potrebné návrh nanovo podať v systéme e-VEGA. Jeden kandidát môže byť navrhnutý na člena VEGA len do jednej komisie.

Po schválení kandidátov vo vedeckej rade vysokej školy je potrebné tieto návrhy podať na návrhovom liste v systéme e-VEGA.

Návrhové listy treba zaslať na odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách (sekcia vedy a techniky) najneskôr do 17. januára 2020.

Skočiť na začiatok stránky