Návrhy na nových členov komisií VEGA v 6. funkčnom období

V súvislosti s prípravou 6. funkčného obdobia orgánov VEGA MŠVVaŠ SR a SAV v období rokov 2012 - 2016 je možnosť predložiť návrhy na členov do jednotlivých komisií VEGA po prerokovaní vo vedeckých radách vysokých škôl. V aktuálnom zozname členov komisií VEGA je uvedené, ktorí zo súčasných členov pracujú vo VEGA už dve po sebe idúce funkčné obdobia (v ďalšom funkčnom období už preto nemôžu kandidovať). V prípade nominácie za člena VEGA niektorého z doterajších členov po jeho opätovnom schválení vedeckou radou príslušnej vysokej školy je potrebné podať tento návrh aj s kompletnou dokumentáciou prostredníctvom elektronického formulára.

Každý návrh je potrebné predložiť na návrhovom liste v systéme e-VEGA na adrese http://evega.minedu.sk/e-vega/. Súčasťou návrhu je aj výber 5 najvýznamnejších prác kandidáta za celé obdobie jeho pôsobenia a 5 najvýznamnejších prác za posledných 5 rokov, stručný odborný životopis kandidáta a citačný ohlas na všetky práce kandidáta. Nepodpísané, resp. neúplné návrhové listy a návrhové listy, ktoré prídu po termíne, sa nebudú brať do úvahy.

Členov komisie na ďalšie funkčné obdobie vyberajú príslušné komisie VEGA z návrhov podľa čl. 4 ods. 1  štatútu VEGA, pričom svoj výber predložia predsedovi VEGA, ktorý všetky návrhy z jednotlivých komisií predkladá na prerokovanie a schválenie rozšírenému predsedníctvu VEGA. Následne schválených členov komisie VEGA vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a predseda SAV.

Vytlačené a podpísané návrhy treba zaslať na odbor vedy a techniky na vysokých školách, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava najneskôr do 31. januára 2012.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku