Návrhy na členov predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja je možné zasielať do 25. októbra 2021

V súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z.“) vláda Slovenskej republiky na návrh ministra školstva vymenúva a odvoláva členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „predsedníctvo agentúry“).

logo APVV

Predsedníctvo agentúry je rozhodujúcim koncepčným a strategickým orgánom Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Činnosti predsedníctva agentúry sú špecifikované v § 14 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z. a jeho členovia musia mať potrebný náhľad pri riešení problémov v oblasti výskumu a vývoja pri zohľadňovaní trendov vývoja hospodárstva a spoločnosti nielen v Slovenskej republike, ale aj v kontexte trendov smerovania vednej a technickej politiky Európskej únie.

V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 172/2005 Z. z. kandidátov na členov predsedníctva agentúry navrhujú ústredné orgány, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti sú právnické osoby štátneho sektora uskutočňujúce výskum a vývoj, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie, orgány reprezentácie vysokých škôl a reprezentatívne združenia zamestnávateľov.

V súlade s uvedeným a vzhľadom na to, že viacerým členom zanikne členstvo v predsedníctve agentúry, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva príslušné inštitúcie k predkladaniu návrhov kandidátov na členov predsedníctva agentúry na nové funkčné obdobie.
Do predsedníctva agentúryje vítaný aj návrh zahraničného experta.
Vaše návrhy kandidátov adresujte listom na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne do 25. októbra 2021. Vzhľadom na proces prípravy materiálu do vlády SR Váš návrh nominanta a jeho kariérny životopis zašlite prosím aj v elektronickej forme na adresu marta.mosna@minedu.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky