Návrh zákona o stimuloch pre výskum a vývoj prerokuje parlament

28.01.2009

     Vláda schválila návrh zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorý na dnešné rokovanie predložil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Cieľom nového predpisu je motivovať podnikateľov, aby svoje podnikateľské zámery zakladali aj na výsledkoch výskumu a vývoja.
    
Stimulmi sa vytvoria priaznivé podmienky na to, aby podnikatelia mohli rozširovať svoje personálne kapacity výskumu a vývoja alebo, ak ich nemajú, aby si ich vytvorili. Podnikatelia zvýšia vynakladanie svojich investícií do výskumu a vývoja, ktoré sú povinné ako spolufinancovanie ku štátom poskytnutým stimulom.
     Stimulmi pre podnikateľov sú podľa návrhu zákona dotácia na výskum a vývoj z prostriedkov štátneho rozpočtu a súčasne aj úľava na dani z príjmov podnikateľa, o ktorú môže podnikateľ požiadať pri poskytnutí dotácie.
     Zákon umožní poskytovať uvedené stimuly na základe žiadosti podnikateľa. Stimuly budú poskytnuté v základnej intenzite alebo zvýšenej intenzite pre projekty základného výskumu, aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja, štúdie technickej realizovateľnosti, dočasné zapožičanie vysokokvalifikovaných výskumníkov a pre ochranu priemyselného vlastníctva.
     Po prerokovaní a schválení v Národnej rade SR by zákon mohol nadobudnúť účinnosť od 1. augusta 2009 pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu a od 1. januára 2010 pre poskytovanie úľavy na dani z príjmov.

Bratislava 28. január 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku