Navigácia

Národný výskum používania tabakových a nikotínových výrobkov v populácii detí a adolescentov v SR 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej iba „MŠVVaŠ SR) v záujme eliminovať používanie tabakových a nikotínových výrobkov v populácii detí a adolescentov dalo vypracovať prieskum, ktorého výsledky sú prezentované v prezentácii.

Hlavným cieľom MŠVVaŠ SR pri eliminovaní používania tabakových a nikotínových výrobkov v populácii detí a adolescentov je osveta širokej verejnosti, prevencia, zvýšenie informovanosti o negatívnych vplyvoch a motivácia, aby nepoužívali tieto výrobky, a tak sa nestali závislí.

MŠVVaŠ SR je súčasťou Národného koordinačného výboru na kontrolu tabaku zriadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, z dôvodu riešenia danej problematiky v školách, s cieľom navrhovania opatrení pri zamedzení používania tabakových a nikotínových výrobkov v populácii detí a adolescentov.

Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra FOCUS v dňoch od 5. októbra do 10. novembra 2022 prostredníctvom siete vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 3 002 obyvateľov SR vo veku od 12 do 21 rokov.

Údaje boli zozbierané metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-face, interviews) zaznamenaných do elektronického skriptu dotazníka. Respondenti boli vyberaní kvótnym výberom. Výberovými znakmi boli pohlavie, vek, veľkosť miesta bydliska a kraj bydliska. Vzorka respondentov je reprezentatívna pre populáciu  vo veku 12-21 rokov.

Veľkosť výberovej vzorky umožňuje zovšeobecniť základné výsledky prieskumu na populáciu vo veku 12-21 rokov s maximálnou odchýlkou ±1,8%.

Údaje boli spracované štandardnými štatistickými metódami. Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky