Národný seminár "Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní"

Prvý seminár v rámci projektu Podpora reformných opatrení v slovenskom vysokoškolskom vzdelávaní (SIHE) sa uskutočnil 1.  a 2. decembra 2016 v Trnave.

V rámci seminára bol vysvetlený koncept Štandardov a odporúčaní pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európskom vysokoškolskom priestore, skúsenosti z ich implementáciou v rôznych štátoch ako aj skúsenosti jednotlivých vysokých škôl so zabezpečovaním kvality vysokoškolského vzdelávania.

Účastníci seminára vo vzájomnej diskusi si vymieňali skúsenosti s tým, ako implementovať európske odporúčania pre zabezpečovanie kvality vzdelávania do každodennej praxe, ako získavať relevantnú spätnú väzbu od študentov a absolventov, ale aj ak o motivovať vysokoškolských učiteľov, aby aktívne pristupovali k rozvoju svojich pedagogickcýh shopností.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku