Navigácia

Národný projekt „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“

Národný projekt „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“ realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Projekt obsahuje aktivity zamerané na prácu s emóciami, sebareguláciu, komunikačné zručnosti či sebaúctu. Sústredí sa aj na predchádzanie aktuálnym problémom, akými sú šikana a kyberšikana, užívanie návykových látok či poruchy príjmu potravy. Túto podporu by mali deti dostávať naprieč celým systémom školstva - od tried v bežných školách a školských zariadení, cez zariadenia poradenstva a prevencie, až po špeciálne výchovné zariadenia (ŠVZ) a Centrá pre rodiny a deti (CDR).

Pripravovaný národný projekt zavedie systematické a dlhodobého monitorovanie duševného zdravia detí, žiakov a študentov na Slovensku. Prvé výstupy z projektu by mali byť k dispozícii v roku 2025, kompletná správa v roku 2026. Na ich základe bude možné lepšie nastaviť nástroje podpory a pomoci pre deti a mladých ľudí v oblasti duševného zdravia.

Skočiť na začiatok stránky