Národný projekt ponúka študentom ďalšie možnosti zapojenia sa

  • Dátum: 04.11.2014
     Úspešní absolventi slovenských univerzít, ktorí sa po skončení štúdia uplatnili vo svojom odbore a dnes zastávajú významné pozície v podnikoch, sa postupne prihovoria na svojich alma mater súčasným študentom, aby im poodhalili tajomstvo svojho úspechu. Aj to je súčasť programu Prezentačných dní podnikov, ktoré pre vysokoškolákov ponúka národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.  
     Viac ako 950 študentov z 8 univerzít navštívilo 30 podnikov na Slovensku a zúčastnilo sa tak exkurzií s podporou národného projektu. Prax v podnikoch absolvovalo viac ako 120 študentov a ďalších 80 sa na ňu v súčasnosti pripravuje. Do konca projektu bude zapojených ďalších viac ako 2 000 študentov.
     Zároveň sa v spolupráci s podnikmi plánuje otvorenie vzdelávacích centier, ktoré budú slúžiť pre praktickú prípravu nedostatkových povolaní, a v ktorých cielene získa približne 300 študentov potrebnú kvalifikáciu pre prax.
      Napriek dosiahnutým úspechom národný projekt ponúka vysokoškolákom stále nové možnosti získania praktických skúseností už počas štúdia. Študenti slovenských univerzít sa o tom budú môcť presvedčiť v priebehu novembra 2014, kedy sa na vysokých školách zapojených do národného projektu budú konať Prezentačné dni podnikov.
      Hlavným cieľom tejto aktivity je sprostredkovanie stretnutí vysokoškolákov s ich potenciálnymi zamestnávateľmi, ktorí im už počas štúdia umožnia spoznať reálny svet pracovného života vo firmách formou krátkodobých exkurzií alebo dlhodobých stáží s podporou národného projektu a tí najúspešnejší budú mať možnosť vyskúšať si aj prax v zahraničí.
     Súčasťou programu budú prezentácie na tému „Ako byť úspešný – význam praxe pri uplatnení sa na trhu práce“. Študentom vysokých škôl sa so svojimi úspešnými pracovnými príbehmi prihovoria absolventi slovenských univerzít, ktorí dnes zastávajú kľúčové pozície vo firmách regiónu. Takéto podujatia na pôde vysokých škôl, ktoré umožňujú stretnutie dvoch svetov – sveta teórie a sveta praxe - vytvárajú otvorené prostredie pri nadväzovaní kontaktov, dôležitých nielen pre študentov, ale aj pre firmy.

Spoločné stretnutia so študentmi sa uskutočnia:

- 4. novembra 2014 od 9:00 h na Žilinskej univerzity v Žiline,
- 5. novembra 2014 od 9:00 h na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
- 18. novembra 2014 od 9:00 h na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave,
- 27. novembra 2014 od 10:00 h na Technickej univerzite v Košiciach,
- 2. decembra 2014 od 9:00 h na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
 
     Podrobnejšie informácie o jednotlivých podujatiach, ako aj o programe môžete nájsť na webovej stránke www.vysokoskolacidopraxe.sk.
 
     Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ realizuje Centrum vedecko – technických informácii SR ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Jeho cieľom je posilnenie systémového prepojenia vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie v oblasti skvalitnenia existujúcich študijných programov vysokých škôl.
      Súčasťou projektu je tiež cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi počas vysokoškolského štúdia. Aktivity projektu sa realizujú v Trnavskom Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku