Národný projekt apeluje: Predškolská príprava by mala byť dostupná pre všetky deti

08.11.2018
     Inkluzívny prístup k vzdelávaniu môže mať mnoho podôb. Poukazuje na to národný projekt Škola otvorená všetkým, ktorý sa snaží svojimi aktivitami ukázať, že rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu by tu mal byť pre každého. Týka sa to aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, či detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré z rôznych dôvodov materskú školu nenavštevujú. Chýbajúce kompetencie po nástupe na základnú školu ich často predurčujú na zaradenie do systému špeciálneho školstva.
     Materská škola je z hľadiska rozvoja osobnosti dieťaťa ideálnym prostredím. „Ponúka deťom širší záber pre rozvoj čo sa týka zručností, vedomostí, či kultúrno-hygienických návykov. To je veľké plus predovšetkým pre deti z málo podnetného prostredia rómskych komunít,“  povedala Alena Vrábľová, garantka projektu v prostredí materských škôl. Stále je však veľký počet detí, ktoré sa z rôznych dôvodov do materskej školy nedostanú. „Či už je to zlá ekonomická situácia rodiny, vzdialenosť školy od miesta bydliska, či nedostatočné kapacity materských škôl,“ dodala. Chýbajúca predškolská príprava po príchode na základnú školu tak ohrozuje šance dieťaťa na jej úspešné zvládnutie.
     Riešenie, ktoré pre tieto deti mimo vzdelávací systém projekt ponúka, je neformálne vzdelávanie. Zastrešujú ho kvalifikované učiteľky materských škôl spolu s pedagogickými asistentmi. O progres detí sa starajú aj odborní zamestnanci, ktorí pre ne na základe depistáží vypracujú vhodné stimulačné programy. Aj počas leta všetci spojili sily, aby uľahčili vstup do nového prostredia základnej školy 56 súčasným prvákom. Tzv. letná škola ponúkala deťom pestré aktivity, zážitkové učenie a tvorivú hru. „Deti sa mali možnosť prispôsobiť novému režimu a pravidlám, s ktorým sa pri nástupe do prvého ročníka stretnú,“ ocenila Lucia Pavlove, sociálna pedagogička zo ZŠ s MŠ v Závadke nad Hronom. Letná škola však ponúkla bohatý program nielen pre deti. Predovšetkým rodičov z rómskych komunít je potrebné neustále motivovať, aby podporovali svoje deti v pravidelnej školskej dochádzke. „Mnohí  z nich uznali, že pripravenosť ich detí na školu je nedostatočná a tiež zvažovali prihlásiť svoje dieťa do materskej školy,“ doplnila pani Pavlove.
     Neformálne vzdelávanie síce nemôže nahradiť pravidelnú návštevu materskej školy, ale ponúka deťom možnosť získať aspoň základné kompetencie potrebné pre vstup na primárne vzdelávanie. Úvodné mesiace nového školského roka potvrdili, že investícia do takejto formy vzdelávania má zmysel. Deti, ktoré prešli neformálnym vzdelávaním a zúčastnili sa letnej školy, mali v porovnaní s nezaškolenými vrstovníkmi istú výhodu. „Naproti nezaškoleným deťom mali väčšiu slovnú zásobu, vedeli sa samé prezuť, obliecť, umyť, ísť na toaletu, nerobilo im problém ostať bez rodičov či nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými,“ vyzdvihla Kveta Tomčíková, triedna učiteľka súčasných prvákov v Závadke nad Hronom, „najmä však mali väčšiu chuť sa učiť, riešiť zadané úlohy a lepšie sa sústredili.“
     Národný projekt Škola otvorená všetkým implementuje Metodicko-pedagogické centrum a bude trvať ešte do novembra budúceho roka. V rámci Operačného programu Ľudské zdroje naň bolo z Európskeho sociálneho fondu vyčlenených takmer 30 miliónov eur.
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku