Navigácia

Národný inštitút vzdelávania a mládeže prijal francúzsku delegáciu v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Francúzskym inštitútom na Slovensku

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) hostil od 15. do 20. mája 2023 skupinu školských inšpektorov a inšpektoriek z akademického regiónu Auvergne-Rhône-Alpes vo Francúzsku. Cieľom stretnutí bolo expertnému tímu z Francúzska predstaviť slovenský školský systém. Program štvordňovej návštevy bol pripravený v spolupráci NIVaM, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) a Francúzskym inštitútom na Slovensku.

logo NIVAM

V rámci programu francúzski experti a expertky navštívili Francúzsky inštitút na Slovensku, Gymnázium Metodova, Ecole Française Internationale de Bratislava aj krajské pracovisko NIVaM v Trnave. Absolvovali tiež pracovné stretnutia s MŠVVaŠ, NIVaM, Štátnou školskou inšpekciou (ŠŠI) a Regionálnym centrom podpory učiteľov Trnava (RCPU).

Zástupcovia NIVaM priblížili francúzskemu tímu expertov poslanie a úlohy inštitútu, jeho pôsobnosť a aktivity v krajoch. Delegácia sa tiež zaoberala porovnaním slovenského a francúzskeho školského systému.

Počas stretnutia so ŠŠI mali experti a expertky z Francúzska možnosť spoznať napríklad aj náplň práce školského inšpektora na Slovensku.

Počas stretnutia so zástupcami MŠVVaŠ sa diskutovalo o inováciách v oblasti výchovy a vzdelávania v SR, vzniku RCPU, problematike regionálneho školstva a terciálneho vzdelávania. Počas svojho programu zároveň navštívili RCPU v Trnave, kde hovorili o odborných a praktických otázkach vzniku centier a ich fungovania.

Ako funguje financovanie škôl na Slovensku? Aké sú inštitucionálne vzťahy medzi zriaďovateľom, vedením školy a učiteľmi? Za čo zodpovedá riaditeľ školy? I týmto otázkam sa venovala delegácia počas návštevy škôl.

Inšpektori a inšpektorky, ktorí sa zúčastnili študijného pobytu na Slovensku, sú členmi a členkami Delegácie akademického regiónu pre európske a medzinárodné vzťahy a spoluprácu - DRAREIC. Delegácia je zodpovedná za podporu a riadenie medzinárodnej politiky akademického regiónu, podieľa sa na riadení prierezových projektov s medzinárodným rozmerom a koordinuje všetky výmenné a partnerské aktivity so zahraničím. DRAREIC poskytuje poradenstvo pri medzinárodných projektoch vzdelávacím tímom od materských škôl až po niektoré vysoké školy.

Študijný pobyt bol realizovaný prostredníctvom projektu Erasmus +. Pri príležitosti spustenia nového programu Erasmus+ 2021-2027 vzniklo konzorcium ERASMUS+ DRAREIC Auvergne Rhône Alpes, v spolupráci s GIP FIPAG, Združením vo verejnom záujme pre odbornú prípravu a profesionálnu integráciu v akadémii v Grenobli (Groupement d'intérêt public formation et insertion professionnelle de l'académie de Grenoble). Konzorcium má podporovať projekty mobility zamerané na vzdelávanie študentov a zamestnancov v celom akademickom regióne a sprevádzať štátne a súkromné školy na ceste k európskemu alebo medzinárodnému rozmeru.

V roku 2021 získali DRAREIC a GIP FIPAG dve akreditácie od francúzskej agentúry Erasmus+: jednu pre odborné vzdelávanie a prípravu, druhú pre školské vzdelávanie vrátane 1. a 2. stupňa. Tieto akreditácie teraz umožňujú DRAREIC navrhnúť všetkým inštitúciám akademického regiónu, aby sa pripojili k jej konzorciu s cieľom využívať financovanie z programu Erasmus+.

Viac k systému akademických regiónov vo Francúzsku

Vo Francúzsku existuje koncept rozdeľovania na akademické oblasti, ktorý sa vzťahuje na organizáciu vzdelávacieho systému na regionálnej úrovni. Francúzsky vzdelávací systém je rozdelený na 30 akademických regiónov, nazývaných "académies". Tieto akadémie zabezpečujú riadenie a koordináciu vzdelávacieho procesu vo svojom príslušnom regióne.

Každá akadémia je zodpovedná za správu vzdelávacieho systému vo svojom regióne, vrátane stredných škôl, technických a odborných škôl a niektorých vyšších vzdelávacích inštitúcií. Na čele akadémií je riaditeľ - rektor, ktorý zastupuje ministerstvo školstva v danom regióne.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky