Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl

  • Dátum: 21.06.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo vypracovali Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl.

Akčný plán je výstupom medzinárodného projektu Podpora krajín a ich agentúr na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania pri dosahovaní súladu s ESG 2015 (SEQA-ESG).  

 

Akčný plán reflektuje súčasné výzvy v oblasti externého zabezpečovania kvality a načrtá prioritné oblasti a konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je zosúladiť systém zabezpečovania kvality s ESG 2015 a pomôcť Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo získať členstvo v Európskej asociácie agentúr zabezpečujúcich kvalitu vysokoškolského vzdelávania (The European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA) a registrovať sa do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (The European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR). Akčný plán bol prediskutovaný so zástupcami reprezentácií vysokých škôl (Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl SR a Študentská rada vysokých škôl), zástupcami zamestnávateľov (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, projekt Sektorovo riadené inovácie) a bol schválený ENQA-ou. 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku