Navigácia

Národnostné materské školy

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí a pripravuje ich na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Výchova a vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý bol schválený 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0.

Ďalej na Štátny vzdelávací program 

Prijímanie detí do materských škôl upravuje školský zákon. Materská škola (MŠ) väčšinou prijíma deti od 3 do 6 rokov. Ak to kapacity dovoľujú, výnimočne prijíma deti po dovŕšení 2 rokov. Prednosť však majú deti vo veku 5 rokov, pre ktoré bude v nasledujúcom školskom roku predprimárne vzdelávanie povinné.

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
Dvojjazyčné prílohy k Usmerneniu k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
 

Materská škola prijíma dieťa na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca musí spolu so žiadosťou predložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nehovorí o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale potvrdzuje jeho zdravotnú spôsobilosťti absolvovať predprimárne vzdelávanie:

  • v bežnej materskej škole
  • v špeciálnej triede bežnej materskej školy
  • v materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.

Mapa škôl - ponúka rodičom informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere materskej školy.

Vzory pedagogickej dokumentácie a dokladov pre národnostné školstvo sú zverejnené na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR v časti Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

-  https://edicnyportal.iedu.sk/forms.

Vzory tlačív pre národnostné materské školy

# ID Názov sk/maď 
sk/rsn
sk/ukr
1 45 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/5635 https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/5649 https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/5650
2 234 Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/5703 https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/5705 https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/5706
3 41 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/5584 https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/5585 https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/5586
Skočiť na začiatok stránky