Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

V súlade so Stratégiou popularizácie vedy a techniky v spoločnosti zriadilo v roku 2007 Ministerstvo školstva SR v rámci Centra vedecko-technických informácií organizačný celok Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (ďalej len „NCP VaT“)  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom voči zahraničiu.
 
Poslaním NCP VaT je predovšetkým popularizovať vedu a techniku na Slovensku, zvyšovať prestíž a celospoločenské uznanie vedeckých pracovníkov ako hlavných tvorcov ekonomickej prosperity krajiny, objasňovať ciele a výsledky výskumu a vývoja s dôrazom na slovenskú scénu, podporovať dialóg vedcov a širokej verejnosti, ako aj zvyšovať záujem mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru.
 
Viac informácií o Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti ako aj o jeho hlavných aktivitách nájdete na www.ncpvat.sk
 
logo

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku