Navigácia
Skočiť na obsah

Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021-2022

Myšlienky otvorenej vedy sa začali presadzovať ako riešenie krízy dostupnosti odbornej literatúry, krízy reprodukovateľnosti výskumu a problémov hodnotenia vedy. Otvorená veda je prístup k výskumnému procesu založený na spolupráci, zdieľaní a otvorenom šírení poznatkov pomocou optimálneho využitia digitálnych technológií a aplikovania princípov otvorenosti v každom aspekte výskumného cyklu. Podpora otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu prispieva k zvyšovaniu transparentnosti nakladania s verejnými zdrojmi. Vedeckí pracovníci efektívnejšie komunikujú svoje vedecké výstupy a ľahšie nadväzujú medzinárodnú vedeckú spoluprácu. Na druhej strane informácie o výstupoch vedy a výskumu financovaných z verejných zdrojov sú takto dostupnejšie občanom.

Európska únia má otvorenú vedu stanovenú ako os európskej stratégie vedy a inovácií 2020 – 2024. V projektoch Horizont Europe zaviedla podmienku publikovania vedeckých výstupov formou otvoreného prístupu. V súčasnosti Európska komisia vo svojej politike vedy a inovácií jednoznačne aplikuje princípy otvorenosti a kladie veľký dôraz na realizáciu týchto princípov plošne vo všetkých členských štátoch EÚ.

Transparentný prístup k vedeckým údajom „dostal zelenú“ aj na Slovensku. Vláda SR dňa 9. júna 2021 schválila Národnú stratégiu pre otvorenú vedu SR (stratégia). Prezentuje základné tézy otvorenej vedy, opisuje situáciu v oblasti otvorenej vedy v Európe, analyzuje východiskový stav na Slovensku, definuje zainteresované skupiny a strategické oblasti na presadzovanie princípov otvorenej vedy na Slovensku. Podstatou je sprístupniť verejnosti primárne výstupy výskumu financovaného z verejných zdrojov – publikácie a dáta – v digitálnom formáte bez obmedzení alebo s minimálnymi obmedzeniami, s použitím verejných licencií.

Ciele stratégie postupne naplnia dvojročné akčné plány. Prvým z nich je Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022, ďalšie budú nasledovať po vyhodnotení tohto obdobia.

Stratégia vytvára priestor pre realizáciu princípov otvorenej vedy v slovenskom vedeckom ekosystéme. Spoločne s Akčným plánom sú dokumentmi, ktoré definujú nevyhnutné úlohy a nastavujú základné smerovanie vývoja slovenskej vedy v tejto oblasti.

Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021- 2028

Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 2022

 

 

Skočiť na začiatok stránky