Národná rada SR schválila novelu zákona o vysokých školách

29.10.2009

     Vládny návrh novely vysokoškolského zákona dnes na 42. schôdzi parlamentu schválili poslanci. Prioritou tejto legislatívnej zmeny je posilnenie mobility študentov, riešenie plagiátorstva záverečných a habilitačných prác, vznik technologických inkubátorov a zabezpečenie kvality vzdelávania.
    
Po novom sa študentovi jednoduchšie umožňuje počas štúdia zmeniť vysokú školu alebo študijný program, na ktoré bol prijatý. Znižujú sa tak administratívne bariéry pri zmene vysokej školy či získavaní nových študentov.
     Novela rieši aj podporenie prostredia pre inovačné aktivity verejných vysokých škôl. Na základe úzkej spolupráce medzi akademickým prostredím a začínajúcimi podnikateľmi by mali pri VŠ vznikať inkubátory s novými firmami s princípom spin-off a start-up. Týmto opatrením sa zlepší využívanie výsledkov univerzitného výskumu v praxi, vytvoria sa nové pracovné miesta a zároveň sa zvýši úloha vysokých škôl v procese budovania vedomostnej spoločnosti.
     Ďalšie zmeny sa týkajú zabezpečenia kvality škôl. Zákon požaduje, aby si školy aktívne vypracovali vnútorné systémy zabezpečovania kvality vzdelávacieho procesu a najmenej raz za dva akademické roky vypracovali komplexnú hodnotiacu správu.
     Na podporu uplatňovania akademickej etiky sa zavádza register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Ten pomôže pri odhaľovaní prípadného plagiátorstva študentov či vysokoškolských učiteľov. Porovnaním obsahu odovzdanej práce s databázou textov v registri bude identifikovaná miera zhody medzi týmito textami.
     V súlade so schváleným poslaneckým pozmeňovacím návrhom bude o zaradení verejných vysokých škôl na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie aj naďalej rozhodovať parlament.

Bratislava 29. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku