Navigácia

Národná rada Slovenskej republiky schválila novely vysokoškolských zákonov

Poslankyne a poslanci Národnej rady prijali na aktuálnej schôdzi dve dôležité novely zákonov týkajúcich sa vysokého školstva. Tieto zmeny sa zásadne týkajú podpory tehotných študentiek a taktiež študentiek a študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. Zmeny sa dotknú aj študentov, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím mladším ako päť rokov. Poslanci zároveň schválili novelu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

Podľa novely zákona o vysokých školách sa zmeny týkajú najmä úpravy učebných plánov, prerušenia štúdia a platenia školného. Aplikácia úľavy na školnom pre túto špecifickú skupinu študentov bude zohľadnená generálne na úrovni zákona. Vysoké školy budú povinné vytvárať podmienky pre tehotné študentky a pre študentov, ktorí sa trvale starajú o deti mladšie ako tri roky, a to bez znižovania nárokov na ich študijný výkon. Podmienky budú musieť vytvárať vysoké školy aj pre študentov, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím mladším ako päť rokov. Rektori budú povinní odpustiť tejto špecifickej skupine študentov školné za prvý akademický rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia z dôvodu tehotenstva alebo trvalej starostlivosti o dieťa.

Zároveň sa novela zákona zameriava na úpravu počtu hodín prostredníctvom ECTS kreditov, aby sa zabezpečila rovnaká záťaž študenta v dennej a externej forme štúdia. Tieto zmeny majú nadobudnúť účinnosť od 1. septembra tohto roka, s ohľadom na začiatok akademického roka.

Ďalšou novelou, ktorú poslanci schválili, je novela zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Táto novela reflektuje na prebiehajúce hodnotenia vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v súvislosti s habilitačnými a inauguračnými konaniami (udeľovanie akademických titulov docent a profesor) a s podávaním žiadostí o akreditáciu študijných programov. Vysoké školy budú môcť žiadať o akreditáciu nových študijných programov aj pred prvým posúdením vnútorného systému kvality. Predlžuje sa aj termín na získanie akreditácie habilitačných a inauguračných konaní do 31. augusta 2026. Táto novela by mala nadobudnúť účinnosť od augusta 2024.

Novely zákonov o vysokých školách sú dôležitým krokom v zabezpečení podpory a rovnakých príležitostí pre študentov v rámci ich vzdelávania. Tieto zmeny zohľadňujú špecifické potreby tehotných študentiek a študentov s malými deťmi a prispievajú k vytvoreniu inkluzívneho a podporujúceho prostredia na vysokých školách. Rezort školstva víta prijatie oboch noviel zákonov, ktoré do Národnej rady SR predložila skupina poslancov na čele s predsedníčkou Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky