Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie

  • Dátum: 24.07.2014
     Národný projekt Tvorba národnej sústavy kvalifikácií významne napreduje, o čom svedčí splnenie ďalšej čiastkovej úlohy - vytvorenie Národnej rady pre vzdelávanie a kvalifikácie (NRVK).
     NRVK je najvyšší schvaľovací a monitorovací orgán národného projektu, pričom jej vplyv a pôsobenie presahuje rámec projektu. Ide o nadrezortnú národnú autoritu, ktorá bude aj po skončení projektu zodpovedať za schvaľovanie obsahu a podoby Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií.
     Najvýznamnejšou funkciou NRVK je schvaľovanie úplných a čiastočných kvalifikácií. Okrem toho tiež monitoruje zaraďovanie kvalifikácií na jednotlivé referenčné úrovne Národného kvalifikačného rámca, zodpovedá za samotnú štruktúru Národnej sústavy kvalifikácií a Národného kvalifikačného rámca či vydáva stanoviská k novým kvalifikačným a hodnotiacim štandardom. K činnostiam tejto autority patrí aj vydávanie odporúčaní a stanovísk k legislatívnym zmenám v oblasti vzdelávania a uznávania kvalifikácií.
     Členov NRVK menujú rezortné ministerstvá, orgány štátnej správy a samosprávy, stavovské a profesijné organizácie, odborové zväzy, asociácie škôl a ďalšie inštitúcie. NRVK zasadá každý mesiac.
     Výsledkom národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií budú dva verejne prístupné registre - Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec.
     Národná sústava kvalifikácií vytvorí pôdu pre uznávanie kvalifikácií získaných neformálnou a informálnou cestou. Ktokoľvek sa bude môcť nechať preskúšať pred odbornou komisiou a získať tak doklad o kvalifikácii, teda o schopnostiach, ktoré získal napríklad v praxi alebo v rámci celoživotného vzdelávania. Takto získaná kvalifikácia bude navyše vďaka Národnému kvalifikačnému rámcu platiť v celej Európskej únii.
     Národná sústava kvalifikácií navyše umožní zamestnávateľom komunikovať so vzdelávacím systémom a predkladať mu požiadavky pracovného trhu. Taktiež pre pedagógov a odborníkov na vzdelávanie predstavuje sústava kvalitného pomocníka pri tvorbe obsahu a smerovaní vyučovacieho procesu. Oba registre budú dokončené v októbri budúceho roka.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku