Národná konferencia „Ako ďalej, slovenský vrcholový šport?“ - záver

07.11.2008

     Na národnej konferencii o športe „Ako ďalej, slovenský vrcholový šport?" v Grand Hoteli Bellevue v Starom Smokovci sa zúčastnilo 243 zástupcov športových organizácií a ďalších odborných pracovníkov v oblasti športu. Počas troch dní od 5. do 7. novembra 2008 odznelo 42 odborných vystúpení a viacero diskusných príspevkov so zameraním na vrcholových šport v celom jeho spektre.
     Národná konferencia sa konala pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a prezidenta Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára. Čestným hosťom národnej konferencie o športe bol prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý sa aktívne zapojil do riešenia problémov športu na Slovensku. 
     Príspevky aj samotná diskusia mali vysokú odbornú úroveň, čo prispelo k úspešnému priebehu konferencie; boli smerované na zhodnotenie a analýzu súčasného stavu a zlepšenie podmienok vo vrcholovom športe v personálnej oblasti, systéme riadenia a organizácie, financovania, materiálneho, zdravotného, diagnostického, sociálneho a ďalšieho zabezpečenia.
     Účastníci konferencie skonštatovali, že slovenský vrcholový šport sa v uplynulých rokoch dostal na určitú úroveň, ktorá sa v niektorých športoch prejavila vo výborných výsledkoch športových reprezentantov na významných športových podujatiach, predovšetkým na olympijských a paralympijských hrách.
     Z diskusie prítomných vyplynulo, že v súčasnosti sa slovenský šport nachádza na medzníku, kedy je potrebné, aj vzhľadom na zvyšujúcu sa konkurenciu vo svete, prijať zásadné opatrenia a systémové zmeny, ktoré by mali zabezpečiť vyššiu efektivitu v budúcnosti.
     Delegáti sformulovali závery konferencie a vyplývajúce úlohy v troch hlavných oblastiach: 1. riadenie a organizácia športu, 2. financovanie športu a 3. vzdelávanie a zdravotné zabezpečenie športovej prípravy:
- Vytvoriť jednotný systém riadenia a prípravy športových reprezentantov a juniorov.
- Vytvoriť olympijský top tím a juniorský olympijský tím so zameraním na úspešnú reprezentáciu na OH a ZOH v rokoch 2010, 2012, 2014, 2016 (termín: 31.12. 2008).
- Zabezpečiť účinnú koordináciu všetkých článkov systému prípravy vrcholových športovcov prostredníctvom Rady vlády SR pre šport (návrh na zriadenie Rady predložiť na rokovanie vlády SR do konca roka 2008).
- Zvýrazniť význam a zodpovednosť rezortných stredísk pri zabezpečovaní optimálnych podmienok pre športových reprezentantov, zlepšiť podmienky v oblasti kvality športovej prípravy a sociálneho zabezpečenia športovcov.
- Vytvoriť centrá olympijskej prípravy určené predovšetkým pre prípravu juniorských reprezentantov (termín: 1. 9. 2009).
- Vypracovať projekt budovania a modernizácie športovej infraštruktúry pre zabezpečenie prípravy vrcholových športovcov s prioritou na olympijský top tím a juniorský olympijsky tím, predovšetkým v športoch, ktoré dosiahli významné úspechy v ostatných rokoch (termín: 1. 4. 2009).
- Zefektívniť a sprehľadniť systém financovania športu. V oblasti financovania uskutočňovať diferencovaný prístup k jednotlivým športom a športovcom na základe kategorizácie športov.
- Zabezpečiť viaczdrojovosť financovania v športe, najmä z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.
- Vypracovať národný projekt vzdelávania odborníkov v športe so zameraním na učiteľov a trénerov z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ (termín: 1. 4. 2009).
- Vytvoriť funkčný a efektívny systém zdravotného zabezpečenia, diagnostiky trénovanosti a metodiky, ktorý bude koordinovať Národné športové centrum.
- Racionalizovať štruktúru výberu a prípravy talentovanej mládeže pre vrcholový šport a úspešnú reprezentáciu.
- Zorganizovať národnú konferenciu o športe každé dva roky po skončení olympijských hier (najbližšie v apríli 2010 - po ZOH 2010 vo Vancouveri).

Fotogaléria na stránke konferencie

Starý Smokovec 7. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku