Najviac podnetov pochádza od rodičov

17.12.2012
    Na konci tohto roka bilancovala svoju minuloročnú činnosť Štátna školská inšpekcia. Súhrnnú správu o  stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2011/2012 predložila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušanovi Čaplovičovi.
    Zo súhrnnej správy okrem iného vyplýva, že Štátna školská inšpekcia v priebehu školského roka 2011/2012 prešetrovala 141 sťažností voči školám a školským zariadeniam. Z tohto počtu bolo 72 podnetov opodstatnených a  61 neopodstatnených. Pri ostatných sťažnostiach sa oprávnenosť či neoprávnenosť nedala zistiť alebo sa šetrenie zastavilo.  
    V hodnotenom školskom roku kancelária hlavného školského inšpektora zaevidovala spolu 418 podaní proti školám a školským zariadeniam. Z nich bolo 277 klasifikovaných ako sťažnosť a prešetrovalo sa 141. Činnosť súvisiaca s prešetrovaním a vybavovaním všetkých sťažností si vyžiadala spolu cca 4 000 hodín.
     Najviac podaní, konkrétne 45 % zaslali školskej inšpekcii rodičia. Deti adresovali 10% podaní. Viac ako dve tretiny sťažností smerovalo proti riaditeľom škôl a školských zariadení.  Učiteľov sa týkalo 29 percent podaní. Riaditelia mali podľa autorov poddaní pochybiť pri prijímacom konaní, neobjektívnom hodnotení, zabezpečení komisionálnej skúšky či kvalifikovanosti výučby predmetov, predovšetkým cudzích jazykov, ale aj v oblasti správneho konania alebo pri vylučovaní žiakov stredných škôl zo štúdia. Predmetom sťažností na učiteľov bolo najmä nevhodná komunikácia s rodičmi, používanie telesných trestov, neobjektívna klasifikácia prospechu, slabá kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu či neodučené hodiny. Riaditelia škôl a školských zariadení po prešetrení a zistení opodstatnenosti sťažností prijali cca 300 opatrení, v rámci ktorých nastali pozitívne zmeny vo viacerých problémových oblastiach.  
     Správa taktiež konštatuje nárast podaní voči násiliu v škole a najmä neochoty riešiť tento problém a poukazuje na fakt, že v posledných rokoch pribúdajú sťažnosti týkajúce sa zneužívania moderných informačných technológií - internetu a mobilných telefónov, čím dochádza k porušovaniu práv učiteľov i žiakov.

Michal Kaliňák
hovorca ministra 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku