Navigácia

Najväčší záujem o debarierizáciu stredných škôl je na východe

Na otvorenú výzvu, ktorej zámerom je debarierizácia väčších stredných škôl, reagujú najmä zriaďovatelia a školy z Prešovského a Košického kraja. Naopak, najnižší záujem je zatiaľ z Bratislavského kraja. Cieľom projektu z Plánu obnovy a odolnosti SR je architektonická debarierizácia 182 väčších stredných škôl. Na odstránenie bariér, či nákup strojov a prístrojov, ktoré otvoria školu žiakom so zdravotným znevýhodnením, je vyčlenená suma takmer 33 miliónov eur.

logo MŠVVaM SR

Rezort školstva vyhlásil v auguste 2022 otvorenú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na technickú debarierizáciu väčších stredných škôl. Jej zámerom je zjednodušiť prístup k vzdelávaniu na stredných školách pre žiakov a žiačky so zdravotným znevýhodnením. Cieľom je umožniť týmto žiakom voľbu strednej školy na základe ich záujmov a cieľov, nielen na základe toho, ako je škola prispôsobená.

Do výzvy sa môžu zapojiť všetky väčšie stredné školy na Slovensku s počtom žiakov 275 a viac. Rezort uhradí školám 100 % oprávnených výdavkov, nie je potrebné spolufinancovanie. Maximálna výška prostriedkov, ktoré môže získať jedna škola je 180 000 eur. Žiadateľom môže byť zriaďovateľ, ale aj samotná škola.

Slovensko musí robiť viac pre umožnenie rovnakého prístupu ku vzdelávaniu pre všetky deti. Fyzická dostupnosť stredných škôl musí byť zabezpečená pri všetkých žiakov a žiačky, vrátane tých so zdravotným znevýhodnením. Odstraňovanie bariér nie je iba o komforte žiakov, ale najmä o tom, či vôbec majú možnosť vybrať si školu pre ďalšie štúdium. Preto som rád, že sa nám darí podporiť desiatky projektov v tejto oblasti na celom Slovensku,“ povedal minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.

Za oprávnené výdavky v rámci výzvy sa považujú výdavky potrebné na zabezpečenie architektonickej a informačnej prístupnosti a bezbariérovosti, najmä stavebné práce a úpravy, obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou, stavebný dozor, projektová dokumentácia, nákup strojov, prístrojov a zariadenia.

Termín na finálnu realizáciu projektov je druhý štvrťrok 2025. Žiadatelia preto majú posledné mesiace na podanie žiadosti. Rezort je v aktívnej komunikácií so samosprávami, pričom eviduje záujem najmä z Prešovského, Košického a Trnavského kraja. Naopak nižší záujem je zo Žilinského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického a Bratislavského kraja. V súčasnosti rezort školstva eviduje 56 projektov, ktoré už splnili podmienky, z nich je už 31 v realizácii. Ďalších 42 žiadostí ministerstvo posudzuje.


Aktivity realizované z finančných zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR. - Ministerstvo zároveň dbá na  ochranu finančných záujmov EÚ a bojuje proti podvodom, korupcii, konfliktu záujmov a dvojitého financovania a bude vykonávať kontroly so zameraním na tieto najzávažnejšie nezrovnalosti.

 

logo mini, POO, EU


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky