Najčastejšie otázky k brexitu

1. Spojené kráľovstvo v súčasnosti umožňuje študentom z krajín EÚ a EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) študovať na britských vysokých školách a univerzitách za rovnakých podmienok, aké majú domáci študenti. Týka sa to predovšetkým poplatkov za štúdium, ako aj ľahšieho prístupu k študentským pôžičkám. Britská vláda prisľúbila, že pre študentov z EÚ, ktorí začínajú štúdium v akademickom roku 2018/2019 alebo 2019/2020, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako to je v súčasnosti, a to bez ohľadu na to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne opustí EÚ. Z dlhodobého hľadiska je možné, že študenti z EÚ budú musieť platiť vyššie sadzby a poplatky, podobné tým, aké už v súčasnosti platia študenti z tretích krajín (mimo EÚ a EZVO). 

2. Oblasť uznávania odborných kvalifikácií je na úrovni EÚ upravovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Smernica rozoznáva dva postupy uznávania odborných kvalifikácií, a to automatický systém (pri tomto systéme bola v celej EÚ zosúladená minimálna odborná príprava pre sektorové regulované povolania – lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, veterinárny lekár a architekt) a všeobecný systém, ktorý sa aplikuje na ostatné regulované povolania (zoznam regulovaných povolaní môžete nájsť tu: www.minedu.sk/15787-sk/regulovane-povolania-v-eu/).
     Ak chce žiadateľ so zahraničnou kvalifikáciou vykonávať regulované povolanie v SR, napr. učiteľ, vychovávateľ, stavebný inžinier, je potrebné mať rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie od slovenských orgánov. V praxi to znamená, že v prípade tvrdého brexitu bez dohôd sa automatický systém zmení na všeobecný systém. Lekári, sestry, architekti a ďalší už nebudú mať u nás automaticky uznané vzdelanie získané v Spojenom kráľovstve.  

3. Bez ohľadu na výsledok prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ a UK možno očakávať, že brexit povedie k istým zmenám v programe Erasmus+. Hoci výsledok týchto rokovaní ešte nie je známy, EK začala s prípravami aj na túto možnosť. Európska komisia vydala 30. 1. 2019 návrh nariadenia s cieľom zabezpečiť prebiehajúce aktivity vzdelávacej mobility Erasmus+. Ak plánované nariadenie schváli Európsky parlament a Rada EÚ, bude to v praxi znamenať, že:
·         mobility, ktoré sa skončia najneskôr 29. 3. 2019, sa budú riadiť aktuálne platnými pravidlami programu Erasmus+ bez akejkoľvek zmeny,
·         mobility, ktoré sa začnú najneskôr 29. 3. 2019, sa budú môcť zrealizovať bez prerušenia a s úplnou finančnou podporou Erasmus+,
·         mobility, ktoré sa začnú po 29. 3. 2019 a aktivity podporované v rámci projektov partnerstiev budú už predmetom návrhu ďalšieho nariadenia týkajúceho sa rozpočtu EÚ na rok 2019. Navrhuje sa zachovať oprávnenosť UK a subjektov z UK na financovanie z EÚ na základe právnych záväzkov prijatých pred dátumom vystúpenia aj v nasledujúcom období, a to na obmedzený čas (do 31. 12. 2019).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku