Nahlasovanie podvodného správania

MŠVVaŠ SR ako vykonávateľ POO má zavedené postupy pre ohlasovanie podvodov, a to interne ako aj externe Európskemu úradu pre boj proti podvodom, Národnej implementačnej a koordinačnej autorite a Úradu vlády SR, a to nasledovne:

  • Interne poštou, prostredníctvom e-mailovej adresy: eduoko@minedu.sk
  • Národnej implementačnej a koordinačnej autorite (ďalej len „NIKA“), prostredníctvom formulára na webovom sídle: https://www.planobnovy.sk/kontakt/nahlasovanie-podvodneho-spravania/
  • Úradu vlády SR, Odboru prevencie korupcie, prostredníctvom e-mailovej adresy: bpk@vlada.gov.sk 
  • Európskemu úradu pre boj proti podvodom, prostredníctvom Národného úradu
    pre OLAF prostredníctvom e-mailovej adresy: afcossr@vlada.gov.sk
  • Podozrenie z trestného činu alebo inej nezákonnej činnosti, vrátane podvodov s dopadom na finančné prostriedky EÚ a ŠR prostredníctvom e-mailovej adresy: infoirq@minv.sk

Všetky ohlásenia sa budú riešiť prísne dôverne a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 54/2019 Z. z. Oznámenia je možné podať aj anonymne. Verejnosť, ako aj zamestnanci ohlasujúci nezrovnalosti alebo podozrenia z podvodu, sú chránení pred odvetou.

 

 

Skočiť na začiatok stránky