Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

26.02.2010
 

Za účelom posilnenia nástrojov pre boj proti podvodom zriadila Európska komisia rozhodnutím č.  1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF sa stal nezávislým úradom so zodpovednosťou za výkon administratívnych vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Nezrovnalosťou sa rozumie:

  • konanie subjektu čerpajúceho europrostriedky takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie,
  • podozrenie z podvodu.

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR ako Centrálny kontaktný útvar OLAF pre SR e-mailovú adresu:

nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Viac informácií nájdete na stránke odboru na ochranu finančných záujomv EÚ a boja proti korupcii.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku