Nadaní geografi si zmerali sily v Celoštátnom kole Geografickej olympiády

Online formát 49. ročníka Geografickej olympiády vyvrcholil celoštátnymi kolami. 107 súťažiacich z kategórie A, B, Z si zmeralo svoje sily 23. apríla 2021.

logo Iuventa

Vedomostný test preveril nadobudnuté poznatky súťažiacich napríklad o Africkom kontinente, či o ostrovnom štáte Island. Analytické myslenie významným spôsobom napomohlo súťažiacim k čo najlepšiemu zisku bodov za správnu odpoveď. Hodnotilo sa určenie pravdivosti tvrdenia a výber správnej alternatívy. Súťažiaci kategórie Z pokračovali multimediálnym a praktickým testom. V kategóriách A a B sa prezentovali a obhajovali písomné práce alebo postery. Testom zo znalosti anglického jazyka súťažiaci zavŕšili celoštátne kolo. Úspešné absolvovanie testu z anglického jazyka je podmienkou k výberu reprezentantov na Medzinárodnú geografickú olympiádu (IGO). Miesto konania zostáva Istanbul, avšak kvôli pandemickej situácii budú súťažiaci súťažiť z bezpečia domova online formou.

Slávnostné online vyhodnotenie celoštátneho kola Geografickej olympiády kategórie A, B, Z sa uskutočnilo 27. mája. 2021 za prítomnosti významných hostí. Vyhodnotenia sa zúčastnil predseda Slovenskej komisie Geografickej olympiády, prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. , generálny riaditeľ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Mgr. Peter Lenčo, PhD., prodekan pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu PriF UK Mgr. Peter Hanajík, PhD. Porote predsedali doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. a RNDr. Katarína Danielová, PhD.

Najlepších 32 základoškolských geografov kategórie E bojovalo o medaily na celoštátnom kole Geografickej olympiády 21. mája 2021. Online test bol rozdelený na monotematickú a praktickú časť, ako to bolo aj pri nižších kolách. Celoštátne kolo Geografickej olympiády malo prívlastok aj atlasové, nakoľko väčšina úloh bola zameraná na prácu s atlasom. Žiaci napríklad zisťovali nadmorskú výšku, azimuty (uhly) a priamu vzdušnú vzdialenosť.

Tento ročník sa na celoštátnom kole zúčastnili mimoriadne nadaní žiaci, všetci získali status úspešného riešiteľa.

Počas oficiálneho online vyhodnotenia celoštátneho kola Geografickej olympiády boli súťažiacim odovzdané diplomy, peňažné poukážky a vecné ceny.

Celoštátne kolá Geografickej olympiády zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Geografickej olympiády, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Za pomoc, materiály, podklady a vecné ceny, či poukážky pre víťazov ďakujeme: Mapa Slovakia Plus, Slovenskej geografickej spoločnosti, Stiefel Eurocart, Mapa Slovakia Editor, Vydavateľstvu Dajama, Katedre regionálnej geografie a rozvoja regiónov PriF UK, Dr. Oetker, Vydavateľstvu Nairam.

 

Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu a organizácii celoštátnych kôl Geografickej olympiády. Podporou mladých nadaných žiakov pomáhame rozvíjať ich talent pre lepšie uplatnenie v budúcnosti.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky