Na zvýšenie platov v regionálnom školstve pôjde v tomto roku takmer 48 miliónov eur

  • Dátum: 27.01.2016
     Navýšenie finančných prostriedkov pre regionálne školstvo (financované zo štátneho rozpočtu) v roku 2016 predstavuje cca 47,8 mil. € a bolo použité na úpravu mzdových normatívov tak, aby školy mohli zabezpečiť vyplácanie zvýšených tarifných platov všetkých zamestnancov regionálneho školstva.
     Nárast objemu finančných prostriedkov teda pokrýva nároky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2016. Tá priniesla zvýšenie platových taríf o 4 %.
     Normatívy pre jednotlivé typy škôl a normatívne príspevky pre školy a zriaďovateľov sú zverejnené na webovom sídle ministerstva - http://www.minedu.sk/normativne-financovanie/. Rozpis stupníc platových taríf aj s príplatkami za odpracované roky je dostupný na tejto stránke - https://www.minedu.sk/stupnica-platovych-tarif-od-1-januara-2016/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku